DOPRAVNÝ ÚRAD

LETECKÉ NAVIGAČNÉ SLUŽBY

Odbor leteckých navigačných služieb:

  1. sleduje a vyhodnocuje úroveň kvality a bezpečnosť poskytovania letových prevádzkových služieb zabezpečujúcich leteckú prevádzku
  2. určuje požiadavky na ich výkon, schvaľuje súvisiacu dokumentáciu a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
  3. vykonáva kontrolu stanovísk LPS a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
  4. spolupracuje s MO a VzS OS SR vo veciach riadenia letovej prevádzky, vyhlasovania zákazu alebo obmedzenia letov určitej časti vzdušného priestoru
  5. spolupracuje s referátom letových postupov a telekomunikačných služieb pri tvorbe letových postupov
  6. posudzuje a schvaľuje výcvikové programy a osnovy pre personál letových prevádzkových služieb
  7. vykonáva dozor nad teoretickými a praktickými skúškami personálu letových prevádzkových služieb v spolupráci s oddelením spôsobilosti leteckého personálu
  8. pripravuje a predkladá návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti poskytovania letových služieb a riadenia letovej prevádzky

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia