DOPRAVNÝ ÚRAD

Lietajúce športové zariadenia

Dopravný úrad dňa 06.02.2019 stanovil podmienky vykonania letu lietajúcimi športovými zariadeniami vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky.

Od tohto dátumu môžu lietajúce športové zariadenia, ktoré sú registrované v členskom štáte Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru a zároveň člen ich letovej posádky je držiteľom príslušného platného preukazu spôsobilosti alebo iného obdobného dokladu ktorý ho nahrádza, vydaného členským štátom Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, vykonávať lety vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky bez povolenia.

Na palube lietajúceho športového zariadenia musia byť počas letu najmä nasledovné platné doklady:

  • osvedčenie o zápise lietadla do registra lietadiel alebo iný obdobný doklad, ktorý ho nahrádza,
  • osvedčenie letovej spôsobilosti lietadla alebo povolenie na let, alebo iný doklad potvrdzujúci splnenie požiadaviek v oblasti letovej spôsobilosti a zachovania letovej spôsobilosti s ohľadom na štandardy a odporúčania medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva;
  • povolenie na zriadenie a prevádzkovanie spojových a rádionavigačných zariadení, ak sú na palube, alebo iný obdobný doklad, ktorý ho nahrádza;
  • doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla;
  • doklady člena leteckého personálu.

Let lietajúcim športovým zariadením sa musí vo vzdušnom priestore SR vykonať najmä v súlade s pravidlami lietania platnými pre jednotlivé časti vzdušného priestoru tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť iných lietadiel, osôb a majetku na zemi a aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z tohto lietajúceho zariadenia a aby boli dodržané obmedzenia alebo podmienky prevádzky lietajúceho športového zariadenia špecifikované v osvedčení letovej spôsobilosti alebo v povolení na let, alebo v inom doklade potvrdzujúcom splnenie požiadaviek v oblasti letovej spôsobilosti a zachovania letovej spôsobilosti.

Filetype iconPodmienky prevádzky lietajúcich športových zariadení vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia