DOPRAVNÝ ÚRAD

Kontrola kvality

Vzory ročného plánu kontroly kvality a vzor vyhodnotenia plnenia plánu kontroly kvality:

Plán KKvBOCL – letecký prevádzkovateľ

Plán KKvBOCL – prevádzkovateľ letiska

Plán KKvBOCL – subjekt

Filetype iconVyhodnotenie plnenia plánu KKvBOCL

Filetype iconRočný plán kontroly kvality bezpečnostnej ochrany civilného letectva

Národný program kontroly kvality v BOCL, čl. 10 ods. 3):
Subjekty III. stupňa zasielajú plány na nasledujúci rok Dopravnému  úradu vždy do 15. decembra kalendárneho roka.

Národný program kontroly kvality v BOCL, čl. 17 ods. 2):
Subjekty tvoriace III. stupeň kontroly kvality bezpečnostnej ochrany podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) predkladajú správy o výsledkoch vnútorných kontrol kvality a vykonaných opatreniach Dopravnému úradu v pravidelných intervaloch vždy do 31. januára za uplynulý kalendárny rok.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia