DOPRAVNÝ ÚRAD

Podmienky vykonania letu

Pilot bezpilotného lietadla je povinný vykonať let s bezpilotným lietadlom v súlade s nariadením (EÚ) 2019/947 spôsobom, ktorý neohrozuje bezpečnosť iných lietadiel, osôb a majetku na zemi a tak, aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z bezpilotného lietadla.

Pravidlá vykonania letu v riadených okrskoch (CTR) a v okrskoch letísk (ATZ) sú stanovené v Filetype iconRozhodnutí Dopravného úradu č.1/2024.

Pilot na diaľku je pred každým letom povinný vykonať predletovú prípravu.

Pilot na diaľku je povinný počas letu neustále vizuálne pozorovať okolie, prekážky, letovú prevádzku a vyhnúť sa inej letovej prevádzke na základe princípu „vidieť a vyhnúť sa“.

Prevádzka pilotovaného letectva má vždy prednosť pre bezpilotnou prevádzkou.

Pilot na diaľku je povinný sa oboznámiť s používateľskou príručkou výrobcu.

Pred začatím letu je pilot povinný skontrolovať, či je systém diaľkovej identifikácie je aktívny a aktualizovaný (ak sa požaduje).

Let s bezpilotným lietadlom v noci je možné vykonať len s aktivovaným zeleným blikajúcim svetlom.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia