DOPRAVNÝ ÚRAD

Aktuálne informácie

UPOZORNENIE NA UKONČENIE PLATNOSTI PREVIERKY OSOBY 

Dopravný úrad upozorňuje zamestnávateľov, že v zmysle bodu 11.1.12 prílohy vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998, ktorým sa stanovujú podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva v platnom znení previerky osoby (rozhodnutia o spoľahlivosti posudzovanej osoby) úspešne dokončené do 31. decembra 2021 sú platné až do skončenia ich platnosti alebo najneskôr do  30. júna 2024 podľa toho, ktorý dátum nastane skôr.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02015R1998-20230401&qid=1712225993757

 

Dopravný úrad od 1. októbra 2022 zriadil detašované pracovisko: Letisko, Dolný Hričov 420, 013 41 Dolný Hričov, okres: Žilina

Kontaktné údaje: Ing. Karol Lysina, mobil: +421 940 982 832

 

Filetype iconUK withdrawal_Aviation-maritime-security_2021_en, 09.08.2021

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia