DOPRAVNÝ ÚRAD

Aktuálne informácie

Previerka osoby – posúdenie spoľahlivosti

Spôsob podávania žiadostí o posúdenie za spoľahlivú osobu Dopravný úrad/OBOCL prijíma žiadosti LEN prostredníctvom SLOVENSKEJ POŠTY spolu s prílohami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto žiadosti a s potvrdením o úhrade správneho poplatku vo výške sumy 10,- EUR.

 

  1. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia civilného letectva podľa ustanovenia § 56 ods. 1 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo rozhodnutím č. 08204/2016/C410-SCLVD/04511 z 25.01.2016 Národný program ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania (NCASP).
  2. Oznámenia o konaní odbornej prípravy podľa ustanovenia 6.11.2.1.2. NCASP zasielajte elektronicky na adresu vycvikyobocl@nsat.sk.
  3. Odbor bezpečnostnej ochrany civilného letectva má zriadenú spoločnú e-mailovú adresu obocl@nsat.sk.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia