DOPRAVNÝ ÚRAD

Obchodná letecká prevádzka (CAT)

Prevádzka obchodnej leteckej dopravy (CAT) znamená prevádzku lietadiel na prepravu cestujúcich, nákladu alebo pošty za odplatu alebo inú primeranú protihodnotu.

V procese osvedčovania žiadateľa o vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa (AOC) Dopravný úrad postupuje v súlade nasledovnou legislatívou:

  1. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 v platnom znení (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 965/2012 v platnom znení“);
  2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 2018/1139 v platnom  znení“);
  3. Nariadenie Komisie č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností v platnom znení (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 1321/2014 v platnom znení“);
  4. ICAO Doc 9284-AN/905 – Technické inštrukcie na bezpečnú leteckú prepravu nebezpečného nákladu v platnom znení (Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air);
  5. ICAO Doc 8335-AN/879 Manual of Procedures for Operations Inspection, Certification and Continued Surveillance, Fifth edition-2010;
  6. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 o spoločných pravidlách v bezpečnostnej ochrane civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002 (ďalej len „nariadenie EP a R č. 300/2008“ v platnom znení), a jeho vykonávacích predpisov;
  7. Zákon č. 143/1998 Z.z. z 2. apríla 1998 o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „letecký zákon“);
  8. Zákon č. 71/1967 Zb. z 29 júna 1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“);
  9. Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov;

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia