DOPRAVNÝ ÚRAD

Letecká informačná služba

Letecká informačná služba poskytuje údaje a informácie o vzdušnom priestore a podmienkach jeho využívania, o letových prevádzkových službách, letiskách a leteckých pozemných zariadeniach, ktoré sú potrebné na bezpečné a efektívne vykonávanie letov vrátane vydávania leteckých máp.
Za zabezpečenie leteckej informačnej služby zodpovedá Ministerstvo dopravy, výstavby  a regionálneho rozvoja SR, pričom môže výkonom tejto služby poveriť právnickú osobu alebo fyzickú osobu; v poverení určí podmienky na jej vykonávanie.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia