DOPRAVNÝ ÚRAD

EÚ legislatíva

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002 Konsolidované znenie 300/2008 Dátum dokumentu: 01/02/2010

Zmenené a doplnené:

 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 18/2010 z  8. januára 2010 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008, pokiaľ ide o špecifikácie národných programov kontroly kvality v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1998, ktorým sa stanovujú podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva  Konsolidované znenie 2015/1998 Dátum dokumentu: 02/07/2020

Zmenené a doplnené:

 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2426 z 18. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/1998, pokiaľ ide o tretie krajiny uznané za krajiny uplatňujúce normy bezpečnostnej ochrany rovnocenné so spoločnými základnými normami bezpečnostnej ochrany civilného letectva
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/815 z 12. mája 2017, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1998, pokiaľ ide o objasnenie, harmonizáciu a zjednodušenie určitých špecifických opatrení bezpečnostnej ochrany letectva
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/55 z 9. januára 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1998, pokiaľ ide o doplnenie Singapurskej republiky medzi tretie krajiny, ktoré sa uznávajú ako uplatňujúce bezpečnostné normy rovnocenné so spoločnými základnými normami bezpečnostnej ochrany civilného letectva
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/103 z 23. januára 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1998, pokiaľ ide o objasnenie, harmonizáciu, zjednodušenie a posilnenie určitých špecifických opatrení bezpečnostnej ochrany letectva
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/111 z 13. januára 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1998, pokiaľ ide o schvaľovanie zariadení bezpečnostnej ochrany civilného letectva, ako aj o tretie krajiny uznané za krajiny uplatňujúce normy bezpečnostnej ochrany rovnocenné so spoločnými základnými normami bezpečnostnej ochrany civilného letectva
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/910 z 30. júna 2020, ktorým sa menia vykonávacie nariadenia (EÚ) 2015/1998, (EÚ) 2019/103 a (EÚ) 2019/1583, pokiaľ ide o opätovné určenie leteckých spoločností, prevádzkovateľov a subjektov vykonávajúcich kontroly bezpečnostnej ochrany nákladu a poštových zásielok z tretích krajín, ako aj o odklad určitých regulačných požiadaviek v oblasti kybernetickej bezpečnosti, previerok osôb, noriem zariadení systémov detekcie výbušnín a zariadení na stopovú detekciu výbušnín v dôsledku pandémie COVID-19
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/255 z 18. februára 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1998, ktorým sa stanovujú podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/421 zo 14. marca 2022, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1998, ktorým sa stanovujú podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1174 zo 7. júla 2022, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1998, pokiaľ ide o určité podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/566 z 10. marca 2023, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1998, pokiaľ ide o určité podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva

 

Vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2015) 8005, ktorým sa stanovujú podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva obsahujúcich informácie uvedené v článku 18 písm. a) nariadenia (ES) č. 300/2008

Poskytuje na vyžiadanie MDV SR

 

Nariadenie komisie (EÚ) č. 1254/2009, ktorým sa umožňuje členským štátom výnimka zo spoločných základných noriem v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a prijímanie alternatívnych bezpečnostných opatrení Konsolidované znenie 1254/2009 Dátum dokumentu: 21/12/2016

Zmenené a doplnené:

 • Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2096 z 30. novembra 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1254/2009, pokiaľ ide o určité kritériá umožňujúce členským štátom výnimku zo spoločných základných noriem v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a prijímanie alternatívnych bezpečnostných opatrení

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia