DOPRAVNÝ ÚRAD

Aktuálne výnimky

Všeobecné informácie

UPOZORNENIE Dopravného úradu pre prevádzkovateľov, organizácie a držiteľov preukazov spôsobilosti, kvalifikačných kategórií, osvedčení, doložiek, schválení a potvrdení vydaných Dopravným úradom.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v súlade s postupom podľa článku 71 Základného nariadenia (EÚ) č. 2018/1139 a poradnými materiálmi EASA, vyplýva povinnosť leteckému prevádzkovateľovi, organizácii a leteckému personálu , pre ktorý sa táto výnimka uplatnila prvýkrát v roku 2020 a nebolo do súčasnej doby možné vykonať výcviky, školenia a/alebo preskúšania z dôvodu opatrení pre COVID-19, opätovne zažiadať o udelenie predĺženia pôvodnej výnimky alebo udelenia novej výnimky.

Každá organizácia alebo osoba, ktorej sa toto týka, oznámi Dopravnému úradu meno/-ná osoby/osôb, pre ktoré požaduje uplatnenie ďalšej výnimky, príslušný článok/-y z vykonávacieho nariadenia a odôvodnenie z akého dôvodu nebolo možné splniť požiadavky ustanovenia/-ní vykonávacieho nariadenia od uplatňovania opatrení pre COVID-19 po súčasnosť.

Leteckú verejnosť zároveň upozorňujeme, že v oblasti jednotlivých výnimiek môže dôjsť počas ich trvania k zmenám a preto je potrebné pravidelne sledovať stránku Dopravného úradu, kde budú zverejňované aktuálne informácie.“

Bližšie informácie k implementácii výnimiek ako aj potrebné formuláre nájdete tu.

Nižšie nájdete znenie výnimiek v anglickom jazyku pre jednotlivé oblasti na  formulári EASA:

 

Výnimky pre leteckých prevádzkovateľov – AOC, NCC, SPO …

Výnimky pre personál údržby a organizácie

Filetype iconContinuing airworthines

Filetype iconAirworthiness Review Certificate

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia