DOPRAVNÝ ÚRAD

Stavby podliehajúce súhlasu civilného letectva

V zmysle § 28 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len letecký zákon), je potrebný súhlas Dopravného úradu na stavby, zariadenia nestavebnej povahy, použitie stavebných mechanizmov a činnosti:

 • ktoré by svojou výškou, resp. svojím charakterom mohli narušiť obmedzenia stanovené ochrannými pásmami letiska alebo leteckého pozemného zariadenia (§ 29 ods.3 leteckého zákona),
 • stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods.1, písmeno a) leteckého zákona),
 • stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods.1, písmeno b) leteckého zákona),
 • zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods.1, písmeno c) leteckého zákona),
 • zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods.1, písmeno d) leteckého zákona).

Obmedzenia v zmysle ochranných pásiem podľa charakteru letiska:

Výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod. je stanovené:

 • ochranným pásmom vzletového a približovacieho priestoru
 • ochranným pásmom prechodových plôch
 • ochranným pásmom vodorovnej prekážkovej roviny
 • ochranným pásmom kužeľovej roviny
 • ochranným pásmom jednotlivých sektorov leteckého pozemného zariadenia.

Ďalšie obmedzenia sú stanovené:

 • ochranným pásmom areálu letiska – všetky uvažované stavby musia byť prerokované s Dopravným úradom z dôvodu posúdenia vplyvu na rozvoj letiska.
 • ochranným pásmom prevádzkových plôch letiska, resp. ochranným pásmom so zákazom stavieb (zákaz výstavby, zvyšovania alebo znižovania úrovne terénu, vysádzania stromov, krov alebo iných výškových porastov, zákaz trvalo alebo dočasne umiestňovať vozidlá, stroje alebo iné zariadenia),
 • ochranným pásmom proti nebezpečným a klamlivým svetlám (povrchová úprava objektov a zariadení musí byť riešená materiálmi s nereflexnou úpravou; externé osvetlenie objektov, spevnených plôch a komunikácií, reklamných zariadení a pod. musí byť riešené svietidlami, ktorých svetelný lúč je nasmerovaný priamo na osvetľovanú plochu a nemôže spôsobiť oslepenie posádky lietadiel; zákaz použitia zariadení na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia; zákaz použitia silných svetelných zdrojov),
 • ochranným pásmom s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN (vedenie musí byť riešené podzemným káblom),
 • vnútorným ornitologickým ochranným pásmom (vylúčenie vykonávania činností a zriaďovania stavieb a prevádzok, ktoré by mohli zvýšiť výskyt vtáctva v okolí letiska; napr. zákaz zriaďovať skládky, stohy, siláže; režim obrábania pôdy musia užívatelia pozemkov dohodnúť s prevádzkovateľom letiska)
 • vonkajším ornitologickým ochranným pásmom (vylúčenie vykonávania činností a zriaďovania stavieb a prevádzok, ktoré by mohli zvýšiť výskyt vtáctva v okolí letiska; obmedzenie zriaďovania poľnohospodárskych stavieb, napr. hydinární, kravínov, bažatníc, stredísk zberu a spracovania hmotného odpadu, vodných plôch a ďalších stavieb s možnosťou vzniku nadmerného výskytu vtáctva),
 • ochranným pásmom proti laserovému žiareniu (zákaz zriaďovať, prevádzkovať a používať laserové zariadenia, ktorých úroveň vyžarovania by prevyšovala hodnotu 50InW/cm2, pričom žiarenie nesmie zapríčiniť vizuálne rušenie letovej posádky lietadla),
 • ochranným pásmom jednotlivých sektorov leteckého pozemného zariadenia, kde sa vylučuje napr. použitie niektorých druhov materiálov, vedenia vonkajších vedení rôznych druhov a pod.

Presné parametre ochranných pásiem a z nich vyplývajúce konkrétne obmedzenia sú popísané v rozhodnutí o vyhlásení ochranných pásiem jednotlivých letísk (sú k dispozícii na referáte ochranných pásiem letísk).

Zoznamy letísk, heliportov a leteckých pozemných zariadení s ich ochrannými pásmami

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia