DOPRAVNÝ ÚRAD

Formuláre

V žiadosti uveďte zamýšľanú činnosť v zmysle kategórie služieb pozemnej obsluhy a údržby pohybových plôch letísk vo vzťahu k civilnému letectvu. K žiadosti DÚ požaduje priložiť nasledovné doklady a dokumenty, ktoré budú slúžiť ako podklad pre rozhodnutie:

 1. uhradenie správneho poplatku v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a
 2. nasledujúce dokumenty:
  • prevádzkovú príručku (tzn. interné postupy týkajúce sa vykonávania zamýšľanej činnosti), ktorej súčasťou bude organizačná štruktúra spoločnosti,
  • systém výberu (tzn. kvalifikačné požiadavky) a prípravy (tzn. plán školenia) pracovníkov na činnosť súvisiacu s civilným letectvom,
  • aktuálny zoznam zariadení potrených na výkon požadovanej činnosti,
  • aktuálny zoznam chémie potrebnej na výkon požadovanej činnosti s priloženými bezpečnostnými listami pre jednotlivé chémie (ak sa využívajú, príp. budú využívať),
  • zoznam ostatnej platnej dokumentácie žiadateľa potrebnej na vykonávanie požadovanej činnosti (tzn. usmernenia, postupy, príkazy týkajúce sa požadovaných činností).

Žiadosť posielajte na poštovú adresu Dopravného úradu alebo podajte v podateľni počas stránkových hodín.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia