DOPRAVNÝ ÚRAD

Vybudovanie letiska

Vybudovanie nového letiska s nespevnenou VPD

Proces zriaďovania letiska t.j. od výberu vhodnej plochy až po vydanie povolenia na prevádzkovanie letiska zahŕňa množstvo na seba nadväzujúcich administratívnych úkonov, ktorých vykonanie ja časovo náročné. Skrátiť celú dobu možno dôkladnou prípravou podkladov v dostatočnom časovom predstihu.

1. Výber vhodnej plochy pre letisko

ovplyvní ďalšie možnosti prevádzkovania letiska a tiež náklady na jeho vybudovanie a prevádzkovanie. Pri jej výbere je vhodné hodnotiť aj nasledovné kritériá:

 • dĺžka a šírka celej plochy, ktorá je k dispozícii (Existuje aj priestor pre vytvorenie predpolí a koncových bezpečnostných plôch?)
 • zvlnenie a sklony plochy (Bude sa na ploche zhromažďovať voda? Aké zemné práce bude potrebné vykonať?)
 • únosnosť a odvodňovacie (drenážne) schopnosti plochy (Ako by sa v priebehu roka menila využiteľnosť plochy?)
 • okolie vybranej plochy (Čo sa nachádza v blízkosti vybranej plochy? Obce? Stromy? Aké druhy plodín sa vysádzajú v tesnej blízkosti letiska? Sú v priestore vzletu, priblíženie a okruhu vhodné plochy na núdzové pristátia? )
 • prekážky v blízkosti plochy (Ako sú vysoké? Ako sú vzdialené od letiska? Ako ovplyvnia prevádzku letiska?)
 • environmentálne faktory, ako:

a) hluk a emisie (Sú v blízkosti obce a zóny, citlivé na hluk a emisie, akými sú kúpele, národné parky a chránené oblasti?)
b) možnosť úniku ropných látok (Sú v blízkosti letiska nejaké  vodné zdroje?)

2. Stavebno-technické posúdenie letiska by malo obsahovať

 • návrh fyzikálnych charakteristík letiska v súlade s predpismi pre požadovaný druh letiska (podľa predpisov L-14 resp. nariadenie Komisie EÚ) č. 139/2014), tzn. všetky údaje potrebné na posúdenie letiska (rozmery, sklony, únosnosti, značenie, …. )
 • všetky prekážky presahujúce prekážkové roviny a plochy navrhovaného letiska a všetky význačné prekážky v blízkosti letiska, ktoré by mohli ovplyvniť jeho prevádzku.

Súčasťou stavebno-technického posúdenia letiska by malo byť aj definovanie územného obvodu letiska , t.j. záujmový priestor letiska (areál letiska), ktorý bude v budúcnosti pri výstavbe letiskovej infraštruktúry a stavieb spadať do právomoci Dopravného úradu – Špeciálneho stavebného úradu.

Stavebno-technické posúdenie letiska obsahuje textovú a grafickú časť.
Textová časť stavebno-technického posúdenia obsahuje:

 • všeobecné údaje o letisku,
 • návrh fyzikálnych charakteristík letiska,
 • stanovenie systému prekážkových rovín a plôch na obmedzenie a odstránenie prekážok,
 • popis a značenie prekážok na letisku a v jeho blízkosti,
 • popis vizuálnych navigačných prostriedkov,
 • vybavenie letiska,
 • popis služieb poskytovaných na letisku,
 • popis územného obvodu letiska,

Grafická časť stavebno-technického posúdenia obsahuje:

 • geodetické zameranie
 • grafické znázornenie pohybových plôch letiska (pôdorysy, pozdĺžne a priečne rezy,…)
 • situačný nákres letiska vrátane budov, zariadení a vybavenia vo vhodnej mierke (pozri mapy AIP SR)
 • značenie na letisku a umiestnenia vizuálnych navigačných prostriedkov
 • grafické znázornenie systému prekážkových rovín a plôch na obmedzenie a odstránenie prekážok vo vhodnej mierke (1:1000 – 1:5000)
 • grafické vyznačenie prekážok na letisku a v jeho prekážkových rovinách (je potrebné uviesť aj význačné prekážky, ktoré svojou výškou nepresahujú prekážkové roviny, ale mohli by mať vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky
 • grafické vymedzenie hranice územného obvodu letiska

3. Letovo-prevádzkové posúdenie letiska by malo obsahovať

 • príletové a odletové postupy
 • návrh postupov na priblíženie okruhom
 • posúdenie vhodnosti lokality z meteorologického hľadiska (prúdenie, využiteľnosť)
 • posúdenie vhodnosti lokality z geografického hľadiska (okolitý terén, blízkosť štátnej hranice, blízkosť riadených vzdušných priestorov, obmedzených priestorov, …)
 • predbežný návrh prevádzkových postupov na letisku (pohyb lietadiel, plánované služby)
 • posúdenie zaťaženia okolia letiska od hluku z leteckej prevádzky.

Letecko-prevádzkové posúdenie je štúdia leteckého problému, ktorej cieľom je vypracovať možné návrhy riešenia problému a posúdením miery rizika vybrať jeden, ktorý bude akceptovateľný Dopravným úradom bez toho, aby bola znížená úroveň bezpečnosti.

4. Žiadosť o zriadenie nového letiska na MDV SR a medzinárodný kód letiska.

Žiadosť o vydanie súhlasu na zriadenie nového letiska by mala byť doplnená aj o  stavebno-technické posúdenie a o letecko-prevádzkové posúdenie, tak aby bolo možné korektne posúdiť zámer žiadateľa z hľadiska dopravnej politiky štátu.V závislosti od požadovaného druhu letiska je potrebné zaplatiť správny poplatok (položka 90, písm. a).
Po získaní súhlasu MDV SR na zriadenie letiska a ostatných vyjadrení a súhlasov dotknutých osôb a orgánov (predovšetkým obce), môže žiadateľ začať s vykonávaním úpravy plôch letiska tak, ako to uviedol v stavebno-technickom posúdení  a ako bolo odsúhlasené Dopravným úradom.

Pôsobnosť orgánov štátnej správy pri budovaní letiska a jeho infraštruktúry:
– územné konanie pri umiestňovaní stavieb a pri terénnych úpravách – miestne príslušný stavebný úrad, tzn. obec
– vyhlasovanie ochranných pásiem letísk – Dopravný úrad (odbor ochranných pásem)
– povoľovanie stavieb letísk, stavieb v územných obvodoch letísk  a stavieb  leteckých pozemných zariadení – Dopravný úrad (špeciálny stavebný úrad)

5. Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie letiska


K žiadosti musia byť doplnené aj ďalšie doklady:

 • návrh Letiskovej prevádzkovej príručky; na uvedených stránkach nájdete vo forme pdf  Filetype iconvzor letiskovej prevádzkovej príručky  a Filetype iconvzor titulnej strany. Editovateľnú verziu  v programe Word Vám na požiadanie pošleme – kontaktujte, prosím, zamestnancov referátu letísk  – telefónny zoznam alebo letiska@nsat.sk
 • bezpečnostný program letiska – ak sa vyžaduje u verejných letísk
 • vyjadrenia všetkým dotknutých osôb (majiteľov okolitých pozemkov) a orgánov štátnej správy (súhlasy okolitých obcí , Okresného úradu – odboru životného prostredia, hygienika, …)
 • doklad o odbornej spôsobilosti v súlade s § 37 ods.4 zákona č. 143/1998 Z.z.
 • doklad o bezúhonnosti v súlade s § 37 ods.3 zákona č. 143/1998 Z.z.
 • doklady o majetko-právnom vzťahu k ploche letiska
 • hluková štúdia spracovaná oprávnenou osobou
 • vyhlásené ochranné pásma (verejné letisko)
 • zaplatený správny poplatok za schválenie letiskovej prevádzkovej príručky (položka 91, písm. h), za schválenie bezpečnostného programu verejného letiska na  ochranu civilného letectva (položka 91 c, písm. a), za vydanie rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie verejného alebo neverejného letiska (položka 91, písm. a) bod 1.1 a 2.1).

V správnom konaní budú dôkladne preskúmané všetky predložené doklady a na ich základe Dopravný úrad rozhodne o štatúte letiska:

 • verejné/neverejné
 • vnútroštátne/medzinárodné
 • VFR/IFR
 • kategória lietadiel, ktoré budú smieť letisko využívať.

Dopravný úrad žiadateľovi vydá rozhodnutie o povolení na prevádzkovanie daného letiska, v ktorom mu stanoví podmienky a obmedzenia na zaistenie bezpečnosti leteckej prevádzky a ochrany životného   prostredia najmä pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z lietadiel.
Po vydaní povolenia na prevádzkovanie letiska by mal prevádzkovateľ letiska zaistiť, aby bolo letisko a jeho chránené priestory (ochranné pásma alebo prekážkové roviny) zapracované do územného plánu dotknutých obcí.


 Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia