DOPRAVNÝ ÚRAD

Ohňostroje

Ohňostrojné práce vo vzdialenosti menej ako 10 000 m od vzťažného bodu riadeného letiska alebo letiska s nočnou prevádzkou možno vykonať len na základe súhlasného záväzného stanoviska, ktoré vydá Dopravný úrad na základe žiadosti.

Žiadosť obsahuje

  • meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu žiadateľa na vykonanie ohňostrojných prác, ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
  • názov a účel podujatia,
  • deň, miesto, začiatok a súradnice konania podujatia a čas ukončenia podujatia,
  • údaj o maximálnej výške doletu použitých efektov,
  • meno, priezvisko a adresu vedúceho odpaľovača ohňostrojov,
  • e-mailovú adresu a číslo mobilného telefónu, ktorý sa bude používať počas podujatia,
  • podpis žiadateľa alebo jeho zástupcu.

Dopravný úrad vydá záväzné stanovisko na vykonanie ohňostrojných prác, v ktorom určí podmienky na ich vykonanie, do desiatich pracovných dní od doručenia žiadosti.

V prípade, ak sa ohňostrojné práce plánujú  na vodných cestách, je potrebné kontaktovať aj divíziu vnútrozemskej plavby a požiadať o povolenie na usporiadanie verejného podujatia na vodnej ceste – odbor štátneho odborného dozoru podľa miestnej príslušnosti.

Stanovisko Dopravného úradu k vypúšťaniu lampiónov šťastia.

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia