DOPRAVNÝ ÚRAD

Frekvenčný manažment

Dňa 16. Novembra 2012 bolo vydané Nariadenie Európskej Komisie č.1079/2012 o používaní 8,33 kHz kanálového rastra v civilnom leteckom rádiovom pásme  117,975 -137 MHz VHF (Very High Frequency) pri letoch  pod hladinou FL195.

 Výňatok(*) z vykonávacieho nariadenia komisie (EU) č.1079/2012 zo dňa 16. Novembra 2012

17. november 2013Výrobcovia rádií, ktoré majú byť prevádzkované v pásme VHF alebo ich oprávnení zástupcovia  so sídlom  v Únii zabezpečia, aby od 17. novembra 2013 mali všetky rádiá uvedené na trh možnosť kanálového rozstupu 8,33 kHz.
Poskytovatelia leteckých navigačných služieb, prevádzkovatelia a iní užívatelia alebo vlastníci rádií zabezpečia, aby akékoľvek rádiové vybavenie uvedené do prevádzky od 17. novembra 2013 malo možnosť kanálového rozstupu 8,33 kHz.
Členské štáty zabezpečia, aby lietadlá, ktorým bolo samostatné osvedčenie o letovej spôsobilosti alebo samostatné povolenie na let prvýkrát v Únii vydané 17. novembra 2013 alebo po tomto dni a na ktoré sa vzťahuje požiadavka na rádiové vybavenie, boli vybavené rádiom s možnosťou kanálového rozstupu 8,33 kHz.
Poskytovatelia leteckých  navigačných služieb, prevádzkovatelia a iní užívatelia alebo vlastníci rádií zabezpečia, aby ich rádiá od 17. novembra 2013 mali možnosť kanálového rozstupu 8,33 kHz, kedykoľvek prejdú modernizáciou.
1. január 2014Od 1. januára 2014 prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať lietadlo, ktoré letí podľa pravidiel pre let podľa prístrojov v triede vzdušného priestoru A, B alebo C členských štátov uvedených na zozname v prílohe I, ak rádiové vybavenie lietadla nemá možnosť kanálového rozstupu 8,33 kHz.
Členské štáty zabezpečia, aby nové štátne lietadlá uvádzané do prevádzky od 1. januára 2014 boli vybavené rádiom s možnosťou kanálového rozstupu 8,33 kHz.
Členské štáty zabezpečia, aby od 1. januára 2014 nové rádiové vybavenie malo možnosť kanálového rozstupu 8,33 kHz vždy, keď rádiové vybavenie nainštalované na palube štátneho lietadla prejde modernizáciou.
31. december 2017Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr do 31. decembra 2017 mali všetky rádiá možnosť kanálového rozstupu 8,33 kHz s výnimkou pozemných rádií prevádzkovaných poskytovateľmi leteckých  navigačných služieb.
1. január 2018Od 1. januára 2018 nesmie prevádzkovateľ prevádzkovať lietadlo vo vzdušnom priestore, v ktorom sa vyžaduje vybavenie rádiom, ak rádiové vybavenie lietadla nemá možnosť kanálového rozstupu 8,33 kHz.
31. december 2018Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr do 31. decembra 2018 boli všetky pridelenia frekvencií prevedené na kanálový rozstup 8,33 kHz

Rádiové zariadenie
Špecifikácia ED-23B Európskej organizácie pre zariadenia civilného letectva (Eurocae) by sa mala považovať za dostatočný prostriedok preukazovania súladu, pokiaľ ide o spôsobilosť palubného vybavenia.

Palubné vybavenie, ktoré je v súlade so špecifikáciou ED- 23C Eurocae,  poskytuje zlepšené komunikačné vlastnosti. Malo by sa preto uprednostniť pred špecifikáciou ED- 23B, kedykoľvek je to možné.

 Doterajšia história:
- 1950s – úprava kanálového rozstupu z 200kHz na 100kHz
- 1960s – úprava kanálového rozstupu z 100kHz na 50kHz
- 1974 – úprava kanálového rozstupu z 50kHz na 25kHz
- 1979 – rozšírenie pásma od 117,975 do 137MHz (predtým do 136MHz)
- 1994 – ICAO navrhlo prechod od 25kHz kroku ladenia na 8,33kHz v letovej hladine nad FL245 v EU regióne s účinnosťou od 7.10.1999
- 1999 – 7 krajín ICAO EU zaviedlo 8,33kHz, 19 krajín požiadalo o výnimku
- 2002 – všetky krajiny EU, bez výnimky, nad FL245, s účinnosťou od 31.10.2002 – AIC 1/02
- 2007 – EUROCONTROL Permanent Commission Recommendation 05/06, nad FL195, s účinnosťou od 15. marca – AIC A/03
- 2012 – rozhodnutie o zavedení kanálového rastra 8,33 kHz v leteckom priestore pod hladinou FL195 – AIC C 4/15

*plné znenie jednotlivých článkov záujemca nájde v nariadení (EU) č.1079/2012

Filetype iconAIC_C4/15

Filetype iconAIC_A5/17

Filetype iconAIC A2/17

Filetype icon1079_2012_SK

Filetype icon1079_2012_EN

Filetype iconFAQ často kladené otázky od Aeroklubov

Filetype iconRegistrované frekvencie po 26.04.2018


Za pridelenie a národnú registráciu kódu ModuS alebo kódu UIN je poplatok stanovený zákonom č.381/2011 v §19h, v položke č. 91, bod s) a t) na 160,-Eur za každý kód. Za pridelenie frekvencie je poplatok stanovený zákonom č.381/2011 v §19h, v položke č. 91, bod r) na 200,-Eur. Bližšie informácie o možnosti zaplatenia správneho poplatku nájdete na tejto stránke.

Filetype iconvzor_žiadosť_ModS

Filetype iconvzor_žiadosť_ELT

Filetype iconvzor_žiadosť_FREQ

Žiadosti podávajte zvlášť (pre ModS a UIN), poplatky uhraďte tiež zvlášť.

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia