DOPRAVNÝ ÚRAD

Letecké modelárstvo

Vzhľadom na nadobudnutie účinnosti Vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 Dopravný úrad pripravil pre pilotov lietajúcich modelov usmernenia, ktoré im pomôžu pri ich koníčku, v súlade s predpismi týkajúcimi sa bezpilotných lietadiel vrátane lietajúcich modelov.

Rovnako ako drony, modely lietadiel sú bezpilotné lietadlá, na ktoré sa vzťahuje Nariadenie (EÚ) 2019/947. Oba majú lietajúcu časť a diaľkové ovládanie. Okrem toho sa oba môžu využívať na rekreačné účely. V skutočnosti je rozdiel medzi nimi skôr v tom na aký účel je lietadlo prevádzkované. Zatiaľ čo piloti dronov sa vo všeobecnosti viac zaujímajú o kontrolu natáčaného videa pomocou palubnej kamery v drone a radšej využívajú automatické funkcie na stabilizáciu dronu, piloti modelov lietadiel sa viac zaujímajú o potešenie z letu a o priame ovládanie letových plôch lietadla.

Vo všeobecnosti sa nariadenie UAS vzťahuje aj na všetky pripútané UAS ťažšie ako 1 kg s pohonným systémom. Ak ide o pripútané voľne lietajúce lietadlá (napríklad šarkany), nariadenie UAS platí len vtedy, ak je hmotnosť vyššia ako 25 kg. Nepripútané voľne letiace lietadlá s hmotnosťou menšou ako 250 g nemusia spĺňať žiadnu požiadavku.

Každý prevádzkovateľ modelu lietadla je povinný sa registrovať v súlade s článkom 14 Nariadenia (EÚ) 2019/947 ako prevádzkovateľ UAS. Členské štáty môžu na základe požiadania umožniť klubom a združeniam leteckých modelárov, aby vo svojom mene registrovali svojich členov v systémoch registrácie zriadených v súlade s článkom 14. V opačnom prípade sa členovia klubov a združení leteckých modelárov registrujú sami na Dopravnom úrade.

Prevádzkové podmienky modelov lietadiel

 • Prevádzka v podkategórii A3. Lety diaľkovo ovládaných lietajúcich modelov budú možné v otvorenej kategórii po splnení príslušných podmienok (vrátane registrácie prevádzkovateľa UAS a absolvovania skúšky pre pilotov A1/A3). Tieto lety sa môžu vykonávať s lietajúcimi modelmi v podkategórii A3, ktoré sa budú prevádzkovať v súlade s podmienkami stanovenými v časti A UAS.OPEN.040 prílohy k nariadeniu (EÚ) 2019/947 a bude sa jednať o tieto zariadenia:
  • lietajúce modely s označením triedy C4;
  • súkromne vyrobené modely lietadiel s MTOM menej ako 25 kg.
 • Prevádzka v rámci modelárskych klubov. Modelárske kluby a združenia môžu požiadať Dopravný úrad o prevádzkové povolenie, stanovujúce podmienky na prevádzku modelov lietadiel, ktoré je platné pre všetkých jej členov. Toto povolenie je obmedzené len na územie členského štátu, v ktorom bolo vydané. Podmienky môžu byť založené na príslušných národných pravidlách alebo zavedených postupoch definovaných klubom alebo združením. Obmedzenia definované v povolení sa môžu líšiť od obmedzení pre „otvorenú“ kategóriu (napr. lietanie s dronmi/modelmi lietadiel ťažšími ako 25 kg, vo výške viac ako 120 m atď.).

Žiadosť o povolenie vykonávať činnosť v rámci leteckých modelárskych klubov a združení je potrebné podať:

 • písomne v listinnej podobe (poštou alebo osobne na podateľni Dopravného úradu),
 • elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk. Takáto žiadosť s príslušnými prílohami musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom (email sa nepovažuje za elektronické podanie).

Filetype iconŽiadosť o povolenie na prevádzku UAS v rámci klubu a združenia leteckých modelárov

Prílohy žiadosti:

 • Organizačný poriadok platný pre klub alebo asociáciu leteckých modelárov.
 • Kópia dokumentu špecifikujúceho organizačnú štruktúru klubu alebo asociácie (štatút).
 • Kópia poistenia zodpovednosti za škodu alebo doklad potvrdzujúci zaplatenie poistného leteckým modelárskym klubom alebo asociáciou alebo jeho členmi.
 • Originál plnomocenstva s uvedením osoby konajúcej v mene podnikateľa, ktorá je fyzickou osobou (ak v bode 1.4 ide o inú osobu, ktorá je zapísaná ako zástupca klubu alebo asociácie).

Od podania žiadosti o udelenie povolenia na činnosť v rámci leteckých modelárskych klubov a združení má Dopravný úrad najmenej 30 dní na vydanie povolenia. Povolenie bude obsahovať konkrétne podmienky, za ktorých budú môcť členovia klubu alebo združenia lietať.

Po schválení bude klub alebo združenie zodpovedné za dohľad nad členmi organizácie a za to, že:

 • piloti sú informovaní o podmienkach a obmedzeniach špecifikovaných v povolení vydanom ich organizácii;
 • piloti sú podporovaní, aby dosiahli minimálnu úroveň spôsobilosti potrebnú na ovládanie diaľkovo riadeného lietadla bezpečným spôsobom a v súlade s podmienkami a obmedzeniami špecifikovanými v povolení;
 • letecký modelársky klub alebo asociácia podnikne príslušné kroky v prípade, že dostane informáciu, že pilot lietajúceho modelu, ktorý vykonáva činnosť v rámci klubu alebo asociácie, nespĺňa podmienky a nedodržiava obmedzenia uvedené v povolení, a ak je to potrebné, informuje o tom Dopravný úrad;
 • letecký modelársky klub alebo združenie poskytuje na žiadosť Dopravnému úradu dokumentáciu potrebnú na účely dohľadu a monitorovania.

Oprávnenie na vykonávanie činnosti v rámci modelárskych leteckých klubov a združení nezbavuje členov týchto klubov a asociácií povinnosti registrácie v registri prevádzkovateľov UAS podľa článku 14.

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia