DOPRAVNÝ ÚRAD

Teoretické skúšky STS

Na prevádzku v osobitnej kategórii podľa štandardného scenáru STS-01, STS-02 je potrebné absolvovať skúšku z teoretických vedomostí STS.

Podmienky získania dokladu o absolvovaní teoretickej skúšky STS:

 • byť držiteľom dokladu o absolvovaní online výcvikového kurzu A1/A3,
 • absolvovanie skúšky teoretických vedomostí STS.

Skúška STS sa vykoná formou online testu v priestoroch Dopravného úradu. Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebné, aby žiadateľ dosiahol úspešnosť minimálne 75%.  Test pozostáva zo 40 otázok primerane rozdelených medzi tieto oblasti:

 • letecké predpisy;
 • obmedzenia ľudskej výkonnosti;
 • prevádzkové postupy;
 • technické a prevádzkové spôsoby zmiernenia rizika na zemi;
 • všeobecné vedomosti o UAS;
 • meteorológia;
 • letové charakteristiky UAS; a
 • technické a prevádzkové spôsoby zmiernenia rizika vo vzduchu.

Ak už je žiak-pilot na diaľku držiteľom osvedčenia o spôsobilosti pilota na diaľku A2, skúška pozostáva najmenej z 30 otázok primerane rozdelených medzi tieto oblasti:

 • letecké predpisy;
 • obmedzenia ľudskej výkonnosti;
 • prevádzkové postupy;
 • všeobecné vedomosti o UAS;
 • technické a prevádzkové spôsoby zmiernenia rizika vo vzduchu.

V prípade, že žiadateľ nie je ešte držiteľom osvedčenia o spôsobilosti pilota na diaľku v podkategórii A2, môže doložiť vyhlásenie o absolvovaní samostatného praktického výcviku a po vykonaní teoretickej skúšky STS mu bude v doklade zapísaná aj podkategória A2.

Žiadosť o vykonanie teoretickej skúšky je možné podať cez formulár Filetype iconZáväzná prihláška na skúšky z teoretických vedomostí UAS nasledovnými spôsobmi:

 • písomne v listinnej podobe (poštou alebo osobne na podateľni Dopravného úradu),
 • elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk. Takáto žiadosť s príslušnými prílohami musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom (email nie je elektronickým podaním).

Do žiadosti si žiadateľ zapíše jeden dátum skúšky z dostupných termínov.

Ak ste absolvovali skúšku v podkategórii A1/A3 inde ako na Dopravnom úrade, je potrebné priložiť doklad o absolvovaní online výcvikového kurzu v podkategórii A1/A3.

Žiadateľ je prihlásený na termín skúšky až po obdržaní emailu od Dopravného úradu potvrdzujúceho termín a čas skúšky.

Skúška sa vykonáva osobne v priestoroch Dopravného úradu v Bratislave, za osobnej účasti žiadateľa.

Po úspešnom absolvovaní skúšky bude žiadateľovi zaslaný doklad o teoretických vedomostiach STS e-mailom vo formáte PDF.

V prípade neúspešnosti žiadateľa na skúške je potrebné podať novú prihlášku na zopakovanie skúšky.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia