DOPRAVNÝ ÚRAD

Cezhraničná prevádzka

Ak prevádzkovateľ UAS plánuje vykonávať prevádzku v „osobitnej“ kategórii, pre ktorú už bolo udelené prevádzkové povolenie a ktorá sa má vykonávať čiastočne alebo úplne vo vzdušnom priestore iného členského štátu, než je členský štát registrácie, prevádzkovateľ UAS poskytne príslušnému orgánu členského štátu plánovanej prevádzky žiadosť obsahujúcu tieto informácie:

  1. kópiu prevádzkového povolenia udeleného prevádzkovateľovi UAS členským štátom registrácie
  2. miesto(-a) plánovanej prevádzky vrátane aktualizovaných opatrení na zmiernenie rizika (ak sú potrebné) s cieľom riešiť riziká identifikované podľa článku 11 ods. 2 písm. b) nariadenia 2019/947, ktoré sú špecifické vzhľadom na miestny vzdušný priestor, terén a obyvateľstvo a vzhľadom na klimatické podmienky.

Filetype iconŽiadosť o cezhraničnú prevádzku v „osobitnej“ kategórii

Náležitosti podania žiadosti:

  • písomne v listinnej podobe (poštou alebo osobne na podateľni Dopravného úradu),
  • elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy sk. Takáto žiadosť s príslušnými prílohami musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom (email sa nepovažuje za elektronické podanie).

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia