DOPRAVNÝ ÚRAD

Dodatočná skúška A2

Podmienky získania osvedčenia o spôsobilosti pilota na diaľku A2:

  • byť držiteľom dokladu o absolvovaní online výcvikového kurzu A1/A3,
  • absolvovanie samostatného praktického výcviku,
  • absolvovanie dodatočnej skúšky teoretických vedomostí podkategórie A2.

Filetype iconSamostatný praktický výcvik vykoná žiadateľ v prevádzkových podmienkach podkategórie A3 a potvrdí ho formou vyhlásenia. Vzor vyhlásenia nájdete v časti Dokumenty.

Dodatočná skúška sa vykoná formou online testu v priestoroch Dopravného úradu. Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebné, aby žiadateľ dosiahol úspešnosť minimálne 75%.  Test pozostáva z 30 otázok primerane rozdelených medzi tieto oblasti:

  • meteorológia,
  • letové charakteristiky UAS,
  • technické a prevádzkové spôsoby zmiernenia rizika na zemi.

Materiál teórie na dodatočnú skúšku A2 nájdete v časti Dokumenty.

Žiadosť o vykonanie teoretickej skúšky je možné podať cez formulár Filetype iconZáväzná prihláška na skúšky z teoretických vedomostí UAS nasledovnými spôsobmi:

  • písomne v listinnej podobe (poštou alebo osobne na podateľni Dopravného úradu),
  • elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk. Takáto žiadosť s príslušnými prílohami musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom (email nie je elektronickým podaním).

Do žiadosti si žiadateľ zapíše jeden dátum skúšky z dostupných termínov.

Prílohu žiadosti tvorí Filetype icončestné vyhlásenie o absolvovaní samostatného praktického výcviku.

Ak ste absolvovali skúšku v podkategórii A1/A3 inde ako na Dopravnom úrade, je potrebné priložiť doklad o absolvovaní online výcvikového kurzu v podkategórii A1/A3.

Žiadateľ je prihlásený na termín skúšky až po obdržaní emailu od Dopravného úradu potvrdzujúceho termín a čas skúšky.

Skúška sa vykonáva osobne v priestoroch Dopravného úradu v Bratislave, za osobnej účasti žiadateľa.

Po úspešnom absolvovaní skúšky bude žiadateľovi zaslané osvedčenie o spôsobilosti pilota na diaľku (A2) e-mailom vo formáte PDF.

V prípade neúspešnosti žiadateľa na skúške je potrebné podať novú prihláška na zopakovanie skúšky.

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia