DOPRAVNÝ ÚRAD

Poistenie

Všetci prevádzkovatelia UAS, ktorí sa registrujú v súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) 2019/947, sú povinní mať uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla.

Na základe článku 14, bod 2 písm. d) nariadenia (EÚ) 2019/947 sa pri registrácii prevádzkovateľa UAS požaduje číslo poistnej zmluvy pre UAS, ak sa vyžaduje podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva.

Podľa § 13 zákona č. 143/1998 o civilnom letectve sú prevádzkovatelia lietadla povinní uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla a plniť ju. Splnenie tejto povinnosti musí prevádzkovateľ lietadla na požiadanie preukázať Dopravnému úradu.

Požiadavky na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel sú stanovené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 z 21. apríla 2004 a Vyhláške Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 25. novembra 2002, ktorou sa ustanovuje minimálna výška poistného krytia zodpovednosti v civilnom letectve.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia