DOPRAVNÝ ÚRAD

„Otvorená“ (Open) kategória

Otvorená“ (Open) kategória je kategória prevádzky bezpilotných systémov, pri ktorých s ohľadom na súvisiace riziká nie je požadované predchádzajúce povolenie príslušného orgánu, ani prehlásenie prevádzkovateľa UAS pred vykonaním prevádzky. Prevádzka UAS v „otvorenej“ kategórii sa rozdeľuje na tri podkategórie v súlade s požiadavkami stanovenými v časti A prílohy nariadenia EÚ 2019/947.

Všeobecné podmienky letu v otvorenej kategórii:

  1. bezpilotné lietadlo má maximálnu vzletovú hmotnosť menej ako 25 kg;
  2. pilot na diaľku zabezpečí, aby sa bezpilotné lietadlo udržiavalo v bezpečnej vzdialenosti od ľudí a aby nelietalo nad zhromaždeniami ľudí;
  3. pilot na diaľku vždy udržiava bezpilotné lietadlo v podmienkach VLOS s výnimkou letu v režime navádzania alebo s výnimkou využitia pozorovateľa bezpilotného lietadla, ako sa uvádza v časti A prílohy;
  4. bezpilotné lietadlo sa počas letu nevzdiali viac ako 120 metrov od najbližšieho bodu zemského povrchu, okrem prípadov preletu nad prekážkou, ako sa uvádza v časti A prílohy;
  5. bezpilotné lietadlo počas letu neprepravuje nebezpečný náklad a nezhadzuje žiadne predmety;
  6. FPV možno lietať len s využitím pozorovateľa bezpilotného lietadla v podkategórii prevádzky A3;
  7. pri prevádzke v noci je potrebné skontrolovať, či je na bezpilotnom lietadle aktivované zelené blikajúce svetlo.

Od 1.1.2024 musia mať bezpilotné lietadlá v otvorenej kategórii označené štítkom triedy C1, C2, C3 aktívny a aktualizovaný systém diaľkovej identifikácie.

Dňom 31.12.2023 sa skončilo prechodné obdobie prevádzky bezpilotných lietadiel v otvorenej kategórii. Od 1.1.2024 typy UAS, ktoré nie sú v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2019/945 a ktoré nie sú súkromne vyrobené, môžu byť naďalej prevádzkované len za týchto podmienok, ak boli uvedené na trh pred 1. januárom 2024:

  1. v prípade podkategórie A1 vymedzenej v časti A prílohy za predpokladu, že bezpilotné lietadlo má maximálnu vzletovú hmotnosť menšiu ako 250 g vrátane užitočného zaťaženia;
  2. v prípade podkategórie A3 vymedzenej v časti A prílohy za predpokladu, že bezpilotné lietadlo má maximálnu vzletovú hmotnosť menšiu ako 25 kg vrátane paliva a užitočného zaťaženia.

Filetype icon

„Legacy drones“ – sú drony, ktoré nie sú v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2019/945 (bez označenia identifikačným štítkom) a ktoré nie sú súkromne vyrobené a boli uvedené na trh pred januárom 2024.

Nezúčastnené osoby – sú osoby, ktoré sa nezúčastňujú na prevádzke UAS, alebo osoby, ktorým nie sú známe pokyny a bezpečnostné opatrenia prevádzkovateľa UAS.

Zhromaždenia ľudí –  sú zhromaždenia, kde ľudia stoja tak nahusto, že sa jednotlivé osoby nemôžu pohybovať.

 

Podrobné požiadavky pre jednotlivé kategórie a podkategórie sú uvedené v príslušnom nariadení EÚ 2019/947.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia