DOPRAVNÝ ÚRAD

Štandardný scenár prevádzky – STS

V súlade s európskou legislatívou účinnou dňom 1.1.2024 je jednou z možností, ktorá vás oprávňuje na vykonávanie letov v „osobitnej“ kategórii, predložiť vyhlásenie Dopravnému úradu o prevádzke podľa štandardného scenára. Takéto vyhlásenie robí registrovaný prevádzkovateľ, ktorý chce vykonávať svoju činnosť v súlade s Európskym štandardným scenárom (STS). STS je vopred definovaná prevádzka opísaná v prílohe 1 k nariadeniu EÚ 2019/947. Od prevádzkovateľa sa nevyžaduje získanie prevádzkového povolenia na vykonávanie prevádzky, na ktorú sa vzťahuje STS.

STS 01 – VLOS nad riadenou pozemnou oblasťou v osídlenej oblasti  – UAS C5

STS 02 – BVLOS s pozorovateľmi vzdušného priestoru nad riadenou pozemnou oblasťou v riedko osídlenej oblasti – UAS C6

Aby prevádzka spadala pod STS, musí spĺňať všetky požiadavky definované v aktuálnom STS. Úplný zoznam požiadaviek nájdete v prílohe 1, kapitole 1 (STS 01) alebo kapitole 2 (STS 02) k nariadeniu (EÚ) 2019/947. To zahŕňa dron s príslušným identifikačným štítkom triedy CE: C5 pre STS 01 a C6 pre STS 02. Scenáre definujú podmienky prevádzky vrátane úrovne ich rizika a výcviku pilotov.

Vyhlásenie možno podať písomne v listinnej podobe (poštou alebo osobne na podateľni Dopravného úradu), alebo elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk. Takáto žiadosť s príslušnými prílohami musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom (email nie je elektronickým podaním).

Po predložení vyhlásenia o prevádzke, Dopravný úrad overí, či obsahuje všetky potrebné náležitosti a, ak áno, poskytne prevádzkovateľovi UAS potvrdenie o prijatí a úplnosti, aby prevádzkovateľ mohol začať.

Ak je vyhlásenie neúplné, pracovník úradu vyzve prevádzkovateľa UAS na doplnenie nedostatkov. V prípade odstránenia vyššie uvedených nedostatkov v stanovenej lehote je spracovanie dokumentov obnovené.

Až keď žiadateľ obdrží potvrdenie o prijatí a úplnosti vyhlásenia, je oprávnený začať takúto prevádzku vykonávať, pričom musí dodržiavať všetky príslušné ustanovenia vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 a vnútroštátne predpisy a dodržiavať obmedzenia STS.

Ak má prevádzkovateľ v úmysle vykonať prevádzku v inom štáte, ako je štát registrácie, vyhlásenie musí predložiť príslušnému orgánu štátu registrácie. Kópiu potvrdenia o úplnosti a prijatí následne prevádzkovateľ zašle príslušnému orgánu štátu prevádzky.

Pri podaní vyhlásenia elektronicky cez ústredný portál verejnej správy  dostane prevádzkovateľ správu o doručení dokladu Dopravnému úradu. Táto správa nepredstavuje potvrdenie prijatia a úplnosti vyhlásenia! Potvrdenie o prijatí a úplnosti vyhlásenia bude zaslané po preskúmaní vyhlásenia.

  • V prípade akýchkoľvek zmien vo vydanom vyhlásení by mal byť Dopravný úrad bezodkladne informovaný predložením nového vyhlásenia. Ak sa údaje prevádzkovateľa zmenili, je potrebné ich najskôr aktualizovať v registri prevádzkovateľov UAS.
  • Vystavenie potvrdenia o prijatí a úplnosti vyhlásenia o prevádzke STS v osobitnej kategórii nie je spoplatnené.
  • Proces vystavenia potvrdenia o prijatí a úplnosti by nemal trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa podania vyhlásenia.

SPÔSOBILOSŤ PILOTA NA DIAĽKU STS

Podmienkou pre STS prevádzku je absolvovanie teoretickej skúšky STS  pre pilotov na diaľku a absolvovanie praktického výcviku v súlade s Doplnkom A Nariadenia (EÚ) 2019/947.

Teoretické skúšky sa konajú za osobnej účasti na Dopravnom úrade (pozri časť Teoretické skúšky STS).

Praktický výcvik poskytuje buď sám prevádzkovateľ pre svojich pilotov alebo iný subjekt uznaný príslušným orgánom.

Subjekt, ktorý takýto výcvik plánuje vykonávať musí najprv poslať vyhlásenie o vykonávaní takéhoto výcviku Dopravnému úradu.

Ak prevádzkovateľ vykoná výcvik sám, príslušné prehlásenie o výcviku prevádzkovateľom podáva spolu s vyhlásením o prevádzke STS.

Podrobné požiadavky na subjekty vykonávajúce praktický výcvik STS sú podrobne uvedené v Dodatku 3 Nariadenia 2019/947.

Filetype iconPrevádzkové vyhlásenie STS

Filetype iconVyhlásenie praktického výcviku STS prevádzkovateľa UAS

Filetype iconVyhlásenie praktického výcviku STS subjektu

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia