DOPRAVNÝ ÚRAD

„Osobitná“ (Specific) kategória

„Osobitná“ (Specific) kategória s ohľadom na súvisiace riziká si pred vykonaním prevádzky vyžaduje prevádzkové povolenie Dopravného úradu. Povolenie na prevádzku v „osobitnej“ kategórii potrebuje prevádzkovateľ, ktorý plánuje vykonať let, ktorý nespĺňa niektorú z požiadaviek otvorenej kategórie.

Pred podaním žiadosti o prevádzkové povolenie v osobitnej kategórii, prevádzkovateľ vykoná posúdenie rizika a predloží ho spolu so žiadosťou vrátane primeraných opatrení na zmiernenie rizika.

Dopravný úrad vydá prevádzkové povolenie, ak sa domnieva, že prevádzkové riziká sú primerane zmiernené v súlade s článkom 12 Nariadenia (EÚ) 2019/947.

Pri podávaní žiadosti o prevádzkové povolenie, prevádzkovateľ predloží Dopravnému úradu:

Pomocný materiál na tvorbu dokumentácie žiadateľa, vrátane pokynov na vyplnenie žiadosti nájdete v časti Dokumenty.

Dokument analýzy rizík SORA sa považuje ako samostatný dokument. Súčasťou žiadosti je aj mapový podklad (napr. kml, kmz, dwg) znázorňujúci prevádzkový priestor (geografia letu + núdzový priestor), rezervu na pokrytie rizika na zemi a priľahlú oblasť plánovanej prevádzky s určením hraníc každého priestoru.

Pre výpočet prevádzkového priestoru a rezervy na pokrytie rizika na zemi, Vám Dopravný úrad na požiadanie poskytne pomôcku na automatický výpočet.

Pred podaním žiadostí, odporúčame prevádzku najprv skonzultovať s Dopravným úradom.

Pilot v osobitnej kategórii musí byť držiteľom minimálne osvedčenia pre podkategóriu A2.

Posúdenie prevádzkového rizika vykoná žiadateľ podľa článku 11 Nariadenia (EÚ) 2019/947. Toto posúdenie sa vykoná v súlade s metodikou SORA. Žiadateľ môže predložiť aj vopred vypracovanú analýzu rizík PDRA podľa AMC/GM k článku 11 Nariadenia (EÚ) 2019/947 v prípade, že spĺňa náležitosti danej prevádzky. K PDRA analýze je potrebné vypracovať príslušnú dokumentáciu.

Lehota vybavenia žiadosti

V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán (orgán príslušný rozhodnúť o rozklade). Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia