DOPRAVNÝ ÚRAD

Poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu CC

Postup na vydanie povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu prevádzkovateľoVI obchodnej leteckej dopravy

Všeobecne

Ak má prevádzkovateľ obchodnej leteckej dopravy v  úmysle poskytovať počiatočný výcvikový kurz v  súlade s požiadavkami prílohy V  (Časť CC) nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v  platnom znení, požiada o povolenie, ktoré vydáva Dopravný úrad.

Garantom procesu vydania povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu prevádzkovateľom obchodnej leteckej dopravy je v  rámci Dopravného úradu DCL/SLP/OPL.

Postup Dopravného úradu na vydanie povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu prevádzkovateľom obchodnej leteckej dopravy sa člení na 3 etapy, ktoré zahŕňajú výkon zodpovedných inšpektorov OPL/SLP/DCL Dopravného úradu:

 • 1. etapa – podanie žiadosti o vydanie povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu,
 • 2. etapa – vyhodnocovací proces pred vydaním povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu,
 • 3. etapa – vydanie povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu.

Podanie žiadosti o vydanie povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu

Dopravný úrad začne konanie o  vydanie povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu prevádzkovateľovi obchodnej leteckej dopravy v zmysle správneho poriadku len na základe doručenej (podanej) žiadosti.

Proces posúdenia žiadosti o vydanie povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu prevádzkovateľovi obchodnej leteckej dopravy  nie je spoplatnený správnym poplatkom, spoplatnený správnym poplatkom je len administratívny úkon – doplnenie povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu v prevádzkovej špecifikácii prevádzkovateľa obchodnej leteckej dopravy (položka 91 písm. i) bod 3. prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov).

Pre vydanie povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu prevádzkovateľovi obchodnej leteckej dopravy sa vyžaduje zo strany žiadateľa predložiť nasledujúce podklady, ktoré Dopravný úrad odporúča pre urýchlenie vybavenia žiadosti priložiť priamo ako prílohy priamo k žiadosti:

1. prevádzkovú príručku prevádzkovateľa, časť D, doplnenú o:

 • osnovu počiatočného výcvikového kurzu a program preskúšania zahrňujúce všetky príslušné prvky uvedené v prílohe V (Časť CC) nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení,
 • postupy na výcvik a preskúšanie,
 • opis spôsobu výučby (teoretická výučba/praktický výcvik vykonaný v učebni, praktický výcvik v bazéne/v CEET/v požiarnom simulátore, atď.),
 • pomer počtu školiaceho personálu a žiakov (výučba/praktický výcvik vykonaný v učebni, praktický výcvik v bazéne/v CEET/v požiarnom simulátore, atď.),
 • postupy, ktoré sa používajú v prípade, ak žiak nedosiahne požadovanú úroveň spôsobilosti (CC.TRA.220),
 • opis dokumentácie, ktorá má byť uložená a čas jej uloženia.

2. zoznam externých výcvikových zariadení, v ktorých bude prebiehať výcvik:

 • názov a  adresa externých výcvikových zariadení, v ktorých bude prebiehať výcvik (bazén, CEET, požiarny simulátor, atď.),
 • opis externých výcvikových zariadení,
 • prehlásenie o trvalej disponibilite externých výcvikových zariadení.

3. zoznam výcvikových priestorov, v ktorých bude prebiehať výcvik:

 • názov a adresa výcvikových priestorov, v ktorých bude prebiehať výcvik,
 • opis učební, miestností pre personál, toaliet, atď.,
 • počet personálu a žiakov, ktorý môže byť v učebniach umiestnený,
 • prehlásenie o dostatočnom osvetlení, vetrateľnosti, odhlučnení a  eliminovaní vonkajších rušivých vplyvov v učebniach,
 • prehlásenie o trvalej disponibilite výcvikových priestorov.

V prípade, že prevádzkovateľ obchodnej leteckej dopravy nevie sám poskytnúť zodpovedajúce priestory, môže na tento účel uzavrieť dohodu s inou organizáciou o poskytnutí takýchto priestorov. V takomto prípade požaduje Dopravný úrad písomnú zmluvu o prenájme priestorov, ktorá stanovuje podmienky prístupu a využívanie týchto priestorov.

4. zoznam výcvikových pomôcok a materiálov:

 • zoznam bezpečnostného a  núdzového vybavenia (HFE, PBE, rukavice, záchranné vesty, záchranný čln, atď.), príručiek, výcvikových materiálov, DVD, atď., ktoré budú použité počas výcviku,
 • prehlásenie o trvalej disponibilite výcvikových pomôcok (výcvikové pomôcky vlastnené prevádzkovateľom obchodnej leteckej dopravy/subdodávateľom).

5. zoznam školiaceho a preskúšavajúceho personálu:

 • zoznam školiaceho personálu a  preukázanie odbornej spôsobilosti školiaceho personálu vzťahujúce sa na prvky, ktoré má výcvik obsahovať,
 • zoznam preskúšavajúceho personálu, preukázanie odbornej spôsobilosti a zamedzenia konfliktu záujmov preskúšavajúceho personálu,
 • prehlásenie o trvalej disponibilite školiaceho a preskúšavajúceho personálu.

Školiaci a preskúšavajúci personál musí mať praktické skúsenosti v letectve v oblastiach dôležitých pre poskytovaný výcvik a absolvovať kurz výcviku inštruktorských techník alebo predchádzajúcu prax v poskytovaní teoretickej výučby a primeraný teoretický základ v predmete, ktorý bude viesť v rámci teoretickej výučby. Prevádzkovateľ obchodnej leteckej dopravy zabezpečí, aby skúšky viedol personál, ktorý je na tento účel kvalifikovaný a bez konfliktu záujmov. Prevádzkovateľ obchodnej leteckej dopravy uchováva zodpovedajúce záznamy o praxi, kvalifikácii a o výcviku s cieľom preukázania dostatočnej kvalifikovanosti personálu.

6. aspoň 2 vzory písomných testov.

7. predpokladaný termín zahájenia činnosti.

8. doklad o uhradení správneho poplatku za administratívny úkon – doplnenie povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu v  prevádzkovej špecifikácii prevádzkovateľa obchodnej leteckej dopravy.

Od prevádzkovateľa obchodnej leteckej dopravy sa nepožaduje opakovane predkladať vyššie uvedené požadované informácie, ak sú tieto informácie už súčasťou inej dokumentácie prevádzkovateľa, napr. prevádzkovej príručky.

Vyhodnocovací proces pred vydaním povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu

Po prijatí žiadosti o vydanie povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu v  súlade s požiadavkami prílohy V  (Časť CC) nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení prevádzkovateľom obchodnej leteckej dopravy posúdi Dopravný úrad kompletnosť a úplnosť predloženej žiadosti a dokumentácie, čitateľnosť a zrozumiteľnosť informácií v  nej obsiahnutých a  jednoduchosť ich vyhľadávania užívateľom (indexácia) a súlad jej obsahu s príslušnými požiadavkami a  v  prípade zistených nedostatkov vráti dokumentáciu žiadateľovi na prepracovanie.

Dopravný úrad ďalej overí:

 1. či vedenie počiatočného výcvikového kurzu poskytovaného prevádzkovateľom obchodnej leteckej dopravy, jeho osnova a súvisiaci program je v súlade s príslušnými požiadavkami prílohy V  (Časť CC) nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení,
 2. či externé výcvikové zariadenia používané prevádzkovateľom obchodnej leteckej dopravy realisticky predstavujú prostredie oddelenia pre cestujúcich v  lietadle daného typu (typov) a technické charakteristiky vybavenia, ktoré majú palubní sprievodcovia obsluhovať,
 3. či výcvikové priestory, v  ktorých bude prebiehať výcvik, sú dostatočne vybavené na vykonávanie plánovaných úloh a činností,
 4. dostupnosť, vhodnosť výcvikových pomôcok a materiálov, ktoré budú použité počas výcviku a ich dostatočný počet,
 5. či je školiaci personál, ktorý vedie výcvik, primerane skúsený a kvalifikovaný v predmete, v ktorom poskytuje výcvik a jeho dostatočný počet,
 6. či je preskúšavajúci personál, ktorý vedie preskúšanie, na tento účel kvalifikovaný a je bez konfliktu záujmov.

Toto overovanie je založené na posúdení súladu predloženej  dokumentácie s príslušnými požiadavkami a na audite u  žiadateľa o  vydanie povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu.

Vydanie povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu

Dopravný úrad postupuje pri vydaní povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu prevádzkovateľovi obchodnej leteckej dopravy podľa správneho poriadku.

Ak prevádzkovateľ obchodnej leteckej dopravy spĺňa príslušné požiadavky priamo vykonateľných právne záväzných aktov Európskej únie, Dopravný úrad uvedie povolenie na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu v prevádzkovej špecifikácii prevádzkovateľa obchodnej leteckej dopravy.

Ak žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu prevádzkovateľom obchodnej leteckej dopravy nemá náležitosť podľa § 19 ods. 2 správneho poriadku, Dopravný úrad postupuje podľa § 19 ods. 3 správneho poriadku a podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku konanie preruší.

Ak sú pre vydanie povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu prevádzkovateľom obchodnej leteckej dopravy potrebné iné podklady, ktoré nie sú náležitosťou podania a ktoré je potrebné zo strany žiadateľa doplniť, Dopravný úrad požiada žiadateľa o predloženie týchto podkladov podľa § 32 ods. 3 správneho poriadku v stanovenej lehote a zároveň poučí žiadateľa, že ak podklady v stanovenej lehote nepredloží, nebude môcť byť jeho žiadosti kladne vyhovené.

Dopravný úrad môže zrušiť alebo obmedziť platnosť povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu prevádzkovateľovi obchodnej leteckej dopravy ak:

 1. prevádzkovateľ obchodnej leteckej dopravy nedodržiava príslušné požiadavky, za ktorých bolo povolenie na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu vydané,
 2. Dopravnému úradu nie je umožnený prístup k prevádzkovateľovi obchodnej leteckej dopravy s  cieľom stanoviť, či sa zachováva dodržiavanie príslušných požiadaviek.

Pri zrušení alebo obmedzení platnosti povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu prevádzkovateľovi obchodnej leteckej dopravy postupuje Dopravný úrad v súlade so správnym poriadkom.

Spätná väzba od návštevníkov

 

 

 

 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia