DOPRAVNÝ ÚRAD

Hlásenie nehôd, incidentov a udalostí týkajúcich sa nebezpečného tovaru a nedeklarovaného alebo nesprávne deklarovaného nebezpečného tovaru

HLÁSENIE UDALOSTI S NEBEZPEČNÝM TOVAROM

Prevádzkovateľ hlási každý druh nehody alebo mimoriadnej udalosti s nebezpečným tovarom alebo nález nedeklarovaného alebo nesprávne deklarovaného nebezpečného tovaru bez ohľadu na to, či sa nebezpečný tovar nachádza v náklade, poštových zásielkach, batožine cestujúcich alebo batožine posádky.

Na účely hlásenia nedeklarovaného a nesprávne deklarovaného nebezpečného tovaru nájdeného v náklade sa za takýto tovar považujú aj položky zásob prevádzkovateľa, ktoré sú klasifikované ako nebezpečný tovar.

Prvé hlásenie sa odosiela do 72 hodín od udalosti. Môže sa zaslať akýmkoľvek spôsobom vrátane e-mailu, telefónu alebo faxu. Toto hlásenie obsahuje podrobnosti, ktoré sú v tom čase známe, v rámci položiek uvedených v odstavci nižšie. V prípade potreby sa čo najskôr vypracuje ďalšie hlásenie, v ktorom sa uvedú všetky podrobnosti, ktoré neboli známe v čase odoslania prvého hlásenia. Ak bolo hlásenie podané ústne, musí sa čo najskôr zaslať písomné potvrdenie.

Prvé a každé následné hlásenie by malo byť čo najpresnejšie a malo by obsahovať tieto údaje, ak je to relevantné:

(1) dátum incidentu alebo nehody alebo zistenia nedeklarovaného alebo nesprávne deklarovaného nebezpečného tovaru;

(2) miesto, číslo letu a dátum letu;

(3) opis tovaru a referenčné číslo leteckého nákladného listu, vrecka, batožinového štítku, letenky atď;

(4) správny prepravný názov (prípadne vrátane technického názvu) a číslo UN/ID, ak je známe;

(5) trieda alebo divízia a akékoľvek vedľajšie riziko;

(6) typ obalu a označenie špecifikácie obalu na ňom;

(7) množstvo;

(8) meno a adresa odosielateľa, cestujúceho atď;

(9) akékoľvek iné dôležité údaje;

(10) podozrenie na príčinu incidentu alebo nehody;

(11) prijaté opatrenia;

(12) akékoľvek iné prijaté hlásenie a

(13) meno, titul, adresa a telefónne číslo osoby, ktorá podáva hlásenie.

K hláseniu sa pripoja kópie príslušných dokumentov a všetky vyhotovené fotografie.

Hlásenie udalosti s nebezpečným tovarom sa posiela na adresu:     

Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava

e-mail: nebezpecny.tovar@nsat.sk

Filetype iconDangerous Goods Occurrence Report

Nehoda alebo incident s nebezpečným tovarom môže predstavovať aj leteckú nehodu, vážny incident alebo incident. V tomto prípade, ak sú splnené kritériá pre každý z nich, sa hlásenia vypracujú pre oba typy udalostí (hlásenie leteckej udalosti + hlásenie udalosti s DG).

Hlásenie leteckých udalostí sa posiela na adresu:

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Letecký a námorný vyšetrovací útvar, Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

e-mail: vysetrovanie@mindop.sk

Mobil (24H): +421 917 490 817

 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia