DOPRAVNÝ ÚRAD

Osvedčenie leteckého prevádzkovateľa – balóny

ODPORÚČANÝ POSTUP

Odporúčaný postup si môžete stiahnuť aj vo forme Filetype iconpdf. Je dôležité, aby si žiadateľ pozorne prečítal tento dokument vrátane všetkých doplňujúcich informácií, pretože kvalita a správnosť informácií, ktoré žiadateľ predloží, má priamy vplyv na proces vyhodnotenia žiadosti a jej časový rozmer.

1. etapa – pred vydaním AOC

V rámci tejto etapy žiadateľ požiada odbor prevádzky lietadiel Dopravného úradu o úvodné stretnutie, ktoré sa uskutoční v priestoroch Dopravného úradu.  Žiadateľ podá žiadosť o úvodné stretnutie písomnou formou na adresu:

Dopravný úrad
Sekcia letovej prevádzky
Odbor prevádzky lietadiel
Letisko M.R. Štefánika
823 05 Bratislava

Na úvodnom stretnutí predstaví svoj projekt, navrhovaných vedúcich zamestnancov a predpokladaný časový rámec. Zároveň vyplní formulár žiadosti o vydanie AOC  Filetype iconŽiadosť o vydanie AOC a príslušné EASA formuláre 4 Filetype iconEASA Formulár 4.

2. etapa – podanie žiadosti o vydanie AOC

V tejto etape žiadateľ predloží žiadosť o vydanie AOC a príslušné EASA formuláre 4 spolu s úhradou správneho poplatku podľa príslušného sadzobníka v podateľni Dopravného úradu počas stránkových hodín. Informácie o možnostiach platby nájdete tu. V súlade s platnou legislatívou žiadateľ doručí Dopravnému úradu žiadosť o vydanie AOC najneskôr 90 dní pred uvažovaným dátumom začatia prevádzky. Prevádzková príručka sa predkladá najneskôr 60 dní pred uvažovaným dátumom začatia prevádzky.

Žiadosť o vydanie AOC obsahuje:

a) identifikačné údaje žiadateľa – obchodné meno a názov, adresa sídla alebo miesta podnikania, identifikačné číslo organizácie a právna forma;
b) opis navrhovanej prevádzky, vrátane typu (typov) a počtu lietadiel, vybavenia prevádzkovaných lietadiel a predpokladaný dátum začatia činnosti leteckého prevádzkovateľa;
c) opis systému riadenia vrátane organizačnej štruktúry;
d) meno, priezvisko a titul štatutárneho orgánu, zodpovedného vedúceho;
e) mená osôb vymenovaných na základe požiadaviek ustanovenia ORO.AOC.135 (a) nariadenia (EÚ) č. 965/2012, spolu s ich odbornou spôsobilosťou a praxou:  manažéra monitorovania zhody, manažéra zodpovedného za letovú prevádzku, manažéra pre systém údržby, manažéra pre výcvik posádok, manažéra pre pozemnú prevádzku, , manažéra bezpečnosti, vedúceho kvality (pre prevádzku letúnov podľa Nariadenia (ES) č. 859/2008, pre prevádzku vrtuľníkov predpisu JAR-OPS 3), manažéra zodpovedného za program prevencie nehôd a bezpečnosti letov (pre prevádzku letúnov podľa Nariadenia (ES) č. 859/2008, pre prevádzku vrtuľníkov predpisu JAR-OPS3);
f) prevádzkovú príručku v súlade s požiadavkami ustanovenia ORO.MLR.100 a ORO.MLR.101 nariadenia (EÚ) č. 965/2012;
g)  vyhlásenie, že celá dokumentácia zaslaná na DÚ bola žiadateľom overená a žiadateľ skonštatoval jej súlad s platnými predpismi;
h) dokumenty, ktoré sa týkajú riadenia zachovania letovej spôsobilosti podľa hlavy G Prílohy I (Časť-M) k nariadeniu (EÚ) č. 2042/2003.

Prílohou žiadosti o vydanie AOC je:

a) výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti;
b) spoločenská zmluva, zmluva, zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina, štatút alebo stanovy;
c) výpis z registra trestov štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti;
d) EASA formulár 4 pre manažéra monitorovania zhody, vedúceho zamestnanca zodpovedného za letovú prevádzku (pre prevádzku letúnov podľa Nariadenia (ES) č. 859/2008, pre prevádzku vrtuľníkov predpisu JAR-OPS), manažéra bezpečnosti, manažéra letovej prevádzky, manažéra pre výcvik posádok u ktorého Dopravný úrad požaduje, aby bol súčasne držiteľom platného osvedčenia inštruktora na prevádzkovaný typ lietadla, manažéra pre pozemnú prevádzku, manažéra pre systém údržby;
e) zoznam posádok s údajmi o kvalifikačných predpokladoch a odbornej praxi členov posádok;
f) zoznam ďalšieho prevádzkového personálu (technický personál, dispečeri letovej prevádzky, pozemný personál);
g) prevádzková príručka časť A, B, C a D a prevádzková príručka palubných sprievodcov, ak sa požaduje (Prevádzková príručka sa predkladá najneskôr 60 dní pred plánovaným dátumom začatia prevádzky);
h)  príručka riadenia bezpečnosti (SMM);
i) príručka monitorovania zhody (CMM);
j) zoznam minimálneho vybavenia MEL lietadla/lietadiel;
k)  plán núdzových opatrení (ERP);
l)  opis riadenia prevádzky;
m)  preukázanie súladu s požiadavkami nariadenia (EÚ) č. 965/2012:
- časť ORO
- časť CAT
- časť SPA;
n) preukázanie súladu s požiadavkami nariadenia (EU) č. 965/2012:
- CAT IDE pre obchodnú dopravu lietadiel;
o) preukázanie súladu s požiadavkami článku K, L a S prílohy III nariadenia Komisie (ES) č. 859/2008 pre letúny a predpisu JAR-OPS 3 pre vrtuľníky;
p) zoznam lietadiel vrátane ich registrových značiek;
q) poistný certifikát;
r) palubný denník lietadla, ak sa požaduje;
s) prevádzkové schválenie simulátora (FSTD);
t) postupy organizácie na zachovanie letovej spôsobilosti (napr. CAME, MP, technický denník lietadla, zmluvy na vykonávanie údržby, ak sú uzatvorené a pod.) sa predkladajú v prílohe samostatnej žiadosti o schválenie organizácie na riadenie zachovania letovej spôsobilosti (CAMO) odboru výroby a údržby;
u) príručka kvality (pre prevádzku letúnov podľa Nariadenia (ES) č. 859/2008, pre prevádzku vrtuľníkov predpisu JAR-OPS 3);
v) program prevencie nehôd a bezpečnosti letov;
w) program bezpečnostnej ochrany (predkladá sa v prílohe samostatnej žiadosti o schválenie programu bezpečnostnej ochrany odboru bezpečnostnej ochrany civilného letectva);
x) zmluva o údržbe s organizáciou vykonávajúcou údržbu lietadiel, ak žiadateľ o vydanie AOC nie je uznaný podľa osobitného predpisu (príloha I (časť M) a príloha II (časť 145) nariadenia Komisie (ES) č. 2042/2003 v platnom znení;
y)  doklad, ktorý osvedčuje letovú spôsobilosť lietadla;
z) osvedčenie o zápise do registra lietadiel (predkladá sa samostatnou žiadosťou o zápis do registra lietadiel/vykonanie zmeny v dokladoch lietadla vedených v registri lietadiel).

3. etapa – vyhodnocovací proces pred vydaním AOC

V rámci tejto etapy Dopravný úrad posudzuje súlad dokumentácie predloženej žiadateľom s príslušnými požiadavkami predpisov a uvažovanou prevádzkou. Preukazovanie plnenia sa overuje aj v priebehu certifikačného auditu u žiadateľa pred vydaním AOC.

Jeho predmetom je:

a)      organizácia a infraštruktúra žiadateľa;
b)      schválenie požadovanej dokumentácie;
c)       vydanie potrebných schválení a osobitných povolení (MNPS, ETOPS, RVSM, LVO, DG, NVIS, HHO, HEMS), ak sú požadované;
d)      výcvik a preskúšanie posádok;
e)      záznamy prevádzkového personálu;
f)       vybavenie prevádzkovateľa;
g)      dispečerská podpora letov;
h)      vybavenie lietadiel;
i)        vedenie záznamov;
j)        systém riadenia;
k)      kontrola za letu, ak je požadovaná;
l)        predletová príprava posádok;
m)    prevádzková kontrola.

Dopravný úrad v tejto etape vykoná aj osobný pohovor s manažérom monitorovania zhody a manažérom zodpovedným za letovú prevádzku, systém údržby, výcvik posádok a pozemnú prevádzku na overenie dostatočných odborných znalostí a praktických skúseností riadiaceho personálu.

4. etapa – finálne osvedčovanie žiadateľa

Po splnení všetkých podmienok, zapracovaní pripomienok Dopravného úradu do súvisiacej dokumentácie a odstránení nálezov z certifikačného auditu Dopravný úrad vydá rozhodnutím v správnom konaní osvedčenie leteckého prevádzkovateľa a prevádzkovú špecifikáciu.
V prípade nesplnenia všetkých požiadaviek je správne konanie rozhodnutím Dopravného úradu prerušené na čas potrebný na odstránenie nedostatkov podania. V odôvodnení tohto rozhodnutia Dopravný úrad informuje žiadateľa o požadovaných zlepšeniach podania.
Ak je žiadosť zamietnutá, Dopravný úrad vydá v tejto veci rozhodnutie s možnosťou opravného prostriedku.

PREVÁDZKOVÁ PRÍRUČKA

Prevádzková príručka je riadený dokument a žiadateľ o vydanie AOC ňou preukazuje plnenie požiadaviek predpisu. Zodpovednosť za vypracovanie jednotlivých častí prevádzkovej príručky (A,B,C a D) je na žiadateľovi. Dopravný úrad posudzuje prevádzkovú príručku z hľadiska úplnosti jej štruktúry, zrozumiteľnosti, obsahovej správnosti a spôsobu vykonávania jej zmien. V časti prevádzkovej príručky, ktorá sa netýka druhu prevádzky žiadateľa sa uvedie príslušné číslo ustanovenia podľa štruktúry prevádzkovej príručky a text „Zámerne nepoužité“. Je dôležité, aby jednotlivé časti prevádzkovej príručky boli vypracované v súlade so stanoveným obsahom a aby odrážali reálnu prevádzku žiadateľa. Dopravný úrad má právomoc požadovať vykonanie zmien do prevádzkovej príručky. Nadbytočné a nerelevantné informácie Dopravný úrad nebude akceptovať. Akceptovaný nebude ani prepis požiadaviek uvedených v príslušnom predpise do znenia príručiek. V procese schvaľovania prevádzkovej príručky sa inšpektori Dopravného úradu zameriavajú najmä na presnosť a úplnosť informácií, ich čitateľnosť, zrozumiteľnosť a jednoduchosť vyhľadávania užívateľom.

Prevádzková príručka leteckého prevádzkovateľa letúnov je spracovaná v súlade s požiadavkami Prílohy III (časť-ORO), Prílohy IV (časť-CAT) a Prílohy V (časť-SPA) nariadenia č. 965/2012 a jej  štruktúra v súlade s ustanovením ORO.MLR.100 a ORO.MLR.101 nariadenia (EÚ) č. 965/2012.

Štruktúra prevádzkovej príručky leteckého prevádzkovateľa balónov: Filetype iconZáväzný obsah prevádzkovej príručky držiteľa AOC balónov .

V prípade nejasností kontaktujte odbor prevádzky lietadiel Dopravného úradu na e-mailovej adrese air.operations@nsat.sk  alebo faxom 02 4342 4509.

Filetype iconCOMPLIANCE CHECKLIST PART CAT

Filetype iconCOMPLIANCE CHECKLIST PART ORO

Filetype iconCOMPLIANCE CHECKLIST PART SPA

ZMENA OSVEDČENIA LETECKÉHO PREVÁDZKOVATEĽA

Filetype iconŽiadosť o zmenu osvedčenia leteckého prevádzkovateľa a prevádzkovej špecifikácie

 

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia