DOPRAVNÝ ÚRAD

Osvedčenie leteckého prevádzkovateľa – balóny

ODPORÚČANÝ POSTUP

Tento postup sa bude aktualizovať.

Filetype iconOdporúčaný postup si môžete stiahnuť aj vo formáte pdf. Je dôležité, aby si žiadateľ pozorne prečítal tento dokument vrátane všetkých doplňujúcich informácií, pretože kvalita a správnosť informácií, ktoré žiadateľ predloží, má priamy vplyv na proces vyhodnotenia žiadosti a jej časový rozmer.

1. etapa – pred vydaním AOC

V rámci tejto etapy žiadateľ požiada odbor prevádzky lietadiel Dopravného úradu o úvodné stretnutie, ktoré sa uskutoční v priestoroch Dopravného úradu.  Žiadateľ podá žiadosť o úvodné stretnutie písomnou formou na adresu:

Dopravný úrad
Sekcia letovej prevádzky
Odbor prevádzky lietadiel
Letisko M.R. Štefánika
823 05 Bratislava

Na úvodnom stretnutí predstaví svoj projekt, navrhovaných vedúcich zamestnancov a predpokladaný časový rámec. Zároveň vyplní formulár žiadosti o vydanie AOC  Filetype iconŽiadosť o vydanie AOC a príslušné EASA formuláre 4 Filetype iconEASA Formulár 4.

2. etapa – podanie žiadosti o vydanie AOC

V tejto etape žiadateľ predloží žiadosť o vydanie AOC a príslušné EASA formuláre 4 spolu s úhradou správneho poplatku podľa príslušného sadzobníka v podateľni Dopravného úradu počas stránkových hodín. Informácie o možnostiach platby nájdete tu. V súlade s platnou legislatívou žiadateľ doručí Dopravnému úradu žiadosť o vydanie AOC najneskôr 90 dní pred uvažovaným dátumom začatia prevádzky. Prevádzková príručka sa predkladá najneskôr 60 dní pred uvažovaným dátumom začatia prevádzky.

Žiadosť o vydanie AOC obsahuje:

 1. identifikačné údaje žiadateľa – obchodné meno a názov, adresa sídla alebo miesta podnikania, identifikačné číslo organizácie a právna forma;
 2. opis navrhovanej prevádzky, vrátane typu (typov) a počtu lietadiel, vybavenia prevádzkovaných lietadiel a predpokladaný dátum začatia činnosti leteckého prevádzkovateľa;
 3. opis systému riadenia vrátane organizačnej štruktúry;
 4. meno, priezvisko a titul štatutárneho orgánu, zodpovedného vedúceho;
 5. mená osôb vymenovaných na základe požiadaviek ustanovenia ORO.AOC.135 (a) nariadenia (EÚ) č. 965/2012, spolu s ich odbornou spôsobilosťou a praxou:  manažéra monitorovania zhody, manažéra zodpovedného za letovú prevádzku, manažéra pre systém údržby, manažéra pre výcvik posádok, manažéra pre pozemnú prevádzku, , manažéra bezpečnosti, vedúceho kvality (pre prevádzku letúnov podľa Nariadenia (ES) č. 859/2008, pre prevádzku vrtuľníkov predpisu JAR-OPS 3), manažéra zodpovedného za program prevencie nehôd a bezpečnosti letov (pre prevádzku letúnov podľa Nariadenia (ES) č. 859/2008, pre prevádzku vrtuľníkov predpisu JAR-OPS3);
 6. prevádzkovú príručku v súlade s požiadavkami ustanovenia ORO.MLR.100 a ORO.MLR.101 nariadenia (EÚ) č. 965/2012;
 7. vyhlásenie, že celá dokumentácia zaslaná na DÚ bola žiadateľom overená a žiadateľ skonštatoval jej súlad s platnými predpismi;
 8. dokumenty, ktoré sa týkajú riadenia zachovania letovej spôsobilosti podľa hlavy G Prílohy I (Časť-M) k nariadeniu (EÚ) č. 2042/2003.

Prílohou žiadosti o vydanie AOC je:

 1. výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti;
 2. spoločenská zmluva, zmluva, zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina, štatút alebo stanovy;
 3. výpis z registra trestov štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti;
 4. EASA formulár 4 pre manažéra monitorovania zhody, vedúceho zamestnanca zodpovedného za letovú prevádzku (pre prevádzku letúnov podľa Nariadenia (ES) č. 859/2008, pre prevádzku vrtuľníkov predpisu JAR-OPS), manažéra bezpečnosti, manažéra letovej prevádzky, manažéra pre výcvik posádok u ktorého Dopravný úrad požaduje, aby bol súčasne držiteľom platného osvedčenia inštruktora na prevádzkovaný typ lietadla, manažéra pre pozemnú prevádzku, manažéra pre systém údržby;
 5. zoznam posádok s údajmi o kvalifikačných predpokladoch a odbornej praxi členov posádok;
 6. zoznam ďalšieho prevádzkového personálu (technický personál, dispečeri letovej prevádzky, pozemný personál);
 7. prevádzková príručka časť A, B, C a D a prevádzková príručka palubných sprievodcov, ak sa požaduje (Prevádzková príručka sa predkladá najneskôr 60 dní pred plánovaným dátumom začatia prevádzky);
 8. príručka riadenia bezpečnosti (SMM);
 9. príručka monitorovania zhody (CMM);
 10. zoznam minimálneho vybavenia MEL lietadla/lietadiel;
 11. plán núdzových opatrení (ERP);
 12. opis riadenia prevádzky;
 13. preukázanie súladu s požiadavkami nariadenia (EÚ) č. 965/2012:
  • časť ORO
  • časť CAT
  • časť SPA;
 14. preukázanie súladu s požiadavkami nariadenia (EU) č. 965/2012:
  •  CAT IDE pre obchodnú dopravu lietadiel;
 15. preukázanie súladu s požiadavkami článku K, L a S prílohy III nariadenia Komisie (ES) č. 859/2008 pre letúny a predpisu JAR-OPS 3 pre vrtuľníky;
 16. zoznam lietadiel vrátane ich registrových značiek;
 17. poistný certifikát;
 18. palubný denník lietadla, ak sa požaduje;
 19. prevádzkové schválenie simulátora (FSTD);
 20. postupy organizácie na zachovanie letovej spôsobilosti (napr. CAME, MP, technický denník lietadla, zmluvy na vykonávanie údržby, ak sú uzatvorené a pod.) sa predkladajú v prílohe samostatnej žiadosti o schválenie organizácie na riadenie zachovania letovej spôsobilosti (CAMO) odboru výroby a údržby;
 21. príručka kvality (pre prevádzku letúnov podľa Nariadenia (ES) č. 859/2008, pre prevádzku vrtuľníkov predpisu JAR-OPS 3);
 22. program prevencie nehôd a bezpečnosti letov;
 23. program bezpečnostnej ochrany (predkladá sa v prílohe samostatnej žiadosti o schválenie programu bezpečnostnej ochrany odboru bezpečnostnej ochrany civilného letectva);
 24. zmluva o údržbe s organizáciou vykonávajúcou údržbu lietadiel, ak žiadateľ o vydanie AOC nie je uznaný podľa osobitného predpisu (príloha I (časť M) a príloha II (časť 145) nariadenia Komisie (ES) č. 2042/2003 v platnom znení;
 25. doklad, ktorý osvedčuje letovú spôsobilosť lietadla;
 26. osvedčenie o zápise do registra lietadiel (predkladá sa samostatnou žiadosťou o zápis do registra lietadiel/vykonanie zmeny v dokladoch lietadla vedených v registri lietadiel).

3. etapa – vyhodnocovací proces pred vydaním AOC

V rámci tejto etapy Dopravný úrad posudzuje súlad dokumentácie predloženej žiadateľom s príslušnými požiadavkami predpisov a uvažovanou prevádzkou. Preukazovanie plnenia sa overuje aj v priebehu certifikačného auditu u žiadateľa pred vydaním AOC.

Jeho predmetom je:

 1. organizácia a infraštruktúra žiadateľa;
 2. schválenie požadovanej dokumentácie;
 3. vydanie potrebných schválení a osobitných povolení (MNPS, ETOPS, RVSM, LVO, DG, NVIS, HHO, HEMS), ak sú požadované;
 4. výcvik a preskúšanie posádok;
 5. záznamy prevádzkového personálu;
 6. vybavenie prevádzkovateľa;
 7. dispečerská podpora letov;
 8. vybavenie lietadiel;
 9. vedenie záznamov;
 10. systém riadenia;
 11. kontrola za letu, ak je požadovaná;
 12. predletová príprava posádok;
 13. prevádzková kontrola.

Dopravný úrad v tejto etape vykoná aj osobný pohovor s manažérom monitorovania zhody a manažérom zodpovedným za letovú prevádzku, systém údržby, výcvik posádok a pozemnú prevádzku na overenie dostatočných odborných znalostí a praktických skúseností riadiaceho personálu.

4. etapa – finálne osvedčovanie žiadateľa

Po splnení všetkých podmienok, zapracovaní pripomienok Dopravného úradu do súvisiacej dokumentácie a odstránení nálezov z certifikačného auditu Dopravný úrad vydá rozhodnutím v správnom konaní osvedčenie leteckého prevádzkovateľa a prevádzkovú špecifikáciu.
V prípade nesplnenia všetkých požiadaviek je správne konanie rozhodnutím Dopravného úradu prerušené na čas potrebný na odstránenie nedostatkov podania. V odôvodnení tohto rozhodnutia Dopravný úrad informuje žiadateľa o požadovaných zlepšeniach podania.
Ak je žiadosť zamietnutá, Dopravný úrad vydá v tejto veci rozhodnutie s možnosťou opravného prostriedku.

PREVÁDZKOVÁ PRÍRUČKA

Prevádzková príručka je riadený dokument a žiadateľ o vydanie AOC ňou preukazuje plnenie požiadaviek predpisu. Zodpovednosť za vypracovanie jednotlivých častí prevádzkovej príručky (A,B,C a D) je na žiadateľovi. Dopravný úrad posudzuje prevádzkovú príručku z hľadiska úplnosti jej štruktúry, zrozumiteľnosti, obsahovej správnosti a spôsobu vykonávania jej zmien. V časti prevádzkovej príručky, ktorá sa netýka druhu prevádzky žiadateľa sa uvedie príslušné číslo ustanovenia podľa štruktúry prevádzkovej príručky a text „Zámerne nepoužité“. Je dôležité, aby jednotlivé časti prevádzkovej príručky boli vypracované v súlade so stanoveným obsahom a aby odrážali reálnu prevádzku žiadateľa. Dopravný úrad má právomoc požadovať vykonanie zmien do prevádzkovej príručky. Nadbytočné a nerelevantné informácie Dopravný úrad nebude akceptovať. Akceptovaný nebude ani prepis požiadaviek uvedených v príslušnom predpise do znenia príručiek. V procese schvaľovania prevádzkovej príručky sa inšpektori Dopravného úradu zameriavajú najmä na presnosť a úplnosť informácií, ich čitateľnosť, zrozumiteľnosť a jednoduchosť vyhľadávania užívateľom.

Prevádzková príručka leteckého prevádzkovateľa letúnov je spracovaná v súlade s požiadavkami Prílohy III (časť-ORO), Prílohy IV (časť-CAT) a Prílohy V (časť-SPA) nariadenia č. 965/2012 a jej  štruktúra v súlade s ustanovením ORO.MLR.100 a ORO.MLR.101 nariadenia (EÚ) č. 965/2012.

Štruktúra prevádzkovej príručky leteckého prevádzkovateľa balónov: Filetype iconZáväzný obsah prevádzkovej príručky držiteľa AOC balónov .

V prípade nejasností kontaktujte odbor prevádzky lietadiel Dopravného úradu na e-mailovej adrese air.operations@nsat.sk  alebo faxom 02 4342 4509.

Filetype iconCOMPLIANCE CHECKLIST PART CAT

Filetype iconCOMPLIANCE CHECKLIST PART ORO

Filetype iconCOMPLIANCE CHECKLIST PART SPA

ZMENA OSVEDČENIA LETECKÉHO PREVÁDZKOVATEĽA

Filetype iconŽiadosť o zmenu osvedčenia leteckého prevádzkovateľa a prevádzkovej špecifikácie

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia