DOPRAVNÝ ÚRAD

Legislatíva

  • Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 v platnom znení
  • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 748/2012 z 3. augusta 2012 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií v platnom znení
  • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností v platnom znení
  • Prijateľné prostriedky preukázania zhody a poradenský materiál (AMC a GM) k nariadeniu (EÚ) č.1321/2014
  • Prijateľné prostriedky preukázania zhody a poradenský materiál (AMC a GM) k nariadeniu (EÚ) č.748/2012

Informácie o možnosti prístupu k právnym predpisom nájdete na tejto stránke.

Filetype iconPredpis L 6 Prevádzka lietadiel II. časť – Všeobecné letectvo Letúny

Predpis  L 6 Prevádzka lietadiel III. časť – Prevádzka vrtuľníkov

Filetype iconPredpis L8 Letová spôsobilosť lietadiel

Filetype iconPredpis L8/A Letová spôsobilosť lietadiel, všeobecné ustanovenia a postupy

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia