DOPRAVNÝ ÚRAD

Legislatíva

  • Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/ES, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES v platnom znení
  • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 748/2012 z 3. augusta 2012 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich, výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií (prepracované znenie); nariadenie Komisie (EÚ) č. 748/2012 zrušuje nariadenia Komisie (ES/EÚ) č. 1702/2003, č. 385/2005, č. 706/2006, č. 335/2007, č. 375/2007, č. 287/2008, č. 1057/2008 a č. 1194/2009 v platnom znení
  • Nariadenie Komisie (ES) č. 2042/2003 z 20. novembra 2003 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel, leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností v platnom znení
  • Prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu a poradenský materiál (AMC a GM) k nariadeniu 2042/2003 z 20. novembra 2003 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel, leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činnostíPrijateľné spôsoby dosiahnutia súladu a poradenský materiál (AMC a GM) k nariadeniu 2042/2003 z 20. novembra 2003 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel, leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností
  • Prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu a poradenský materiál (AMC a GM) k nariadeniu 748/2012 z 3. augusta 2012 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a enviromentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií

Informácie o možnosti prístupu k právnym predpisom nájdete na tejto stránke.

Filetype iconPredpis L 6 Prevádzka lietadiel II. časť – Všeobecné letectvo Letúny

Predpis  L 6 Prevádzka lietadiel III. časť – Prevádzka vrtuľníkov

Filetype iconPredpis L8 Letová spôsobilosť lietadiel

Filetype iconPredpis L8/A Letová spôsobilosť lietadiel, všeobecné ustanovenia a postupy

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia