DOPRAVNÝ ÚRAD

Monitorovanie zachovania letovej spôsobilosti

Dopravný úrad vykonáva monitorovanie zachovania letovej spôsobilosti (ACAM) na lietadlách zapísaných v registri lietadiel Slovenskej republiky v zmysle bodu M.B.303 nariadenia Komisie (ES) č. 1321/2014 v platnom znení.

Monitorovanie zachovania letovej spôsobilosti sa nevzťahuje na lietadlá, ktoré nepodliehajú pod pôsobnosť nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2018/1139 v platnom znení.

ACAM vykonávajú inšpektori odboru letovej spôsobilosti formou plánovaných alebo náhodných kontrol na odbavovacej ploche a kontrol počas vykonávania údržby.

V prípade vykonania plánovanej kontroly je vlastník, prevádzkovateľ lietadla alebo organizácia na riadenie zachovania letovej spôsobilosti informovaná o pláne vykonania kontroly ACAM a termíne jej uskutočnenia. Z toho dôvodu je vhodné, aby bola zabezpečená zodpovedná osoba, ktorá bude prítomná pri výkone kontroly a táto osoba bude slúžiť aj ako kontaktná osoba v ďalšom procese súvisiacim s ACAM kontrolou.

Inšpektor po vykonaní kontroly ACAM vydá „Protokol o vykonaní ACAM kontroly“ a oboznámi zodpovednú osobu o výsledkoch kontroly, prípadne o  zisteniach, ktorá podpisom do protokolu potvrdí oboznámenie o vykonanej kontrole.

V prípade zistenia úrovne 1 musí inšpektor požadovať vykonanie nápravnej akcie pred ďalším letom a podniknúť okamžité kroky na zrušenie alebo pozastavenie platnosti osvedčenia o overení letovej spôsobilosti.

V prípade zistenia úrovne 2 musí nápravná akcia požadovaná Dopravným úradom zodpovedať povahe zistenia.

V prípade úrovne (G) zistenie neohrozuje priamo bezpečnosť ako je uvedené v prípade zistení úrovne 1, 2 a slúži na informovanie kontrolovaného subjektu o pripomienkach k procesom zachovania letovej spôsobilosti.

Zistenia z ACAM kontroly musia byť odstránené do termínu uvedeného v protokole, v opačnom prípade začne Dopravný úrad konanie vo veci odobratia osvedčenia letovej spôsobilosti (OLS) a osvedčenia o overení letovej spôsobilosti (ARC).

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia