DOPRAVNÝ ÚRAD

Údržba lietadiel v súlade s národnou legislatívou

Údržbu lietadiel v súlade s národnou  legislatívou môže vykonávať iba organizácia vykonávajúca údržbu (AMO – Approved Maintenace Organisation), ktorá má vydané povolenie v súlade s § 23 ods. 2 zákona č.143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon), požiadavkami predpisu L 6 Prevádzka lietadiel (II. časť a/alebo III. časť). Povolenie sa vydáva pre lietadlá Annex I, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v článku 2 odsek 3d) nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č.2018/1139.

Povolenie AMO v súlade s národnou legislatívou je platné len na území Slovenskej republiky, je neprenosné a držiteľ povolenia v súlade rozsahom povolenia môže vykonávať údržbu lietadiel Annex I zapísaných v Registri lietadiel Slovenskej republiky. V prípade ak organizácia chce vykonávať údržbu lietadiel Annex I zapísaných v inom registri lietadiel štátu, musí v súlade s odporúčaniami ICAO (International Civil Aviation Organization) požiadať príslušný orgán štátu registrácie lietadla o uznanie povolenia alebo byť schválená na údržbu v súlade s predpismi štátu registrácie lietadla.

Údržba lietadiel zapísaných v Registri lietadiel Slovenskej republiky musí byť vykonávaná v súlade so schváleným a aktualizovaným programom údržby. Uvoľnenie do prevádzky môže vydať len príslušne kvalifikovaný osvedčujúci personál v mene schválenej organizácie údržby s príslušným povolením na osvedčovanie.

V prípade ak chce organizácia získať povolenie AMO musí byť schválená príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má hlavné miesto podnikania. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, odbor spôsobilosti lietadiel je oprávnený v zmysle zákona č.143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) vydávať povolenia a vykonávať dohľad nad príslušne schválenými organizáciami, ktoré majú hlavné miesto podnikania na Slovensku.

Podmienkou pre prvé vydanie povolenia AMO je podať žiadosť spolu s príručkou pre údržbu a uhradiť príslušný správny poplatok. Povolenie AMO je možné vydať len pre lietadlá, ktoré sú v súlade s Článkom 2 odsek 3d) nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č.2018/1139, so zákonom č.143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a predpismi rady L.

V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte odbor spôsobilosti lietadiel maintenance@nsat.sk.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia