DOPRAVNÝ ÚRAD

Organizácie podľa Časti 145

Organizácia vykonávajúca údržbu (AMO – Approved Maintenace Organisation) je organizácia schválené podľa Časti 145 nariadenia Komisie (EÚ) č.1321/2014. Základnou úlohou AMO je vykonávanie údržby lietadiel a ich komponentov, v súlade s rozsahom prác uvedeným v povolení a príručke pre údržbu (MOE – Maintenance Organisation Exposition).

Údržba zložitých motorových lietadiel a ich komponentov  a lietadiel používaných leteckými dopravcami licencovanými v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 sa musí vykonávať v AMO schválenej podľa Časti 145. Údržba sa vykonáva na základe zmluvy medzi AMO a prevádzkovateľom lietadla. V prípade ak je prevádzkovateľ lietadla súčasne aj schválenou AMO s požadovaným rozsahom prác zmluva sa nevyžaduje (nie je potrebná).

V prípade ak chce organizácia získať povolenie AMO musí byť schválená príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má hlavné miesto podnikania. Pre organizácie tretích krajín je Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA – European Union Aviation Safety Agency) príslušná pre vydanie povolenia AMO. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, odbor spôsobilosti lietadiel je oprávnený v zmysle zákona č.143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) vydávať povolenia a vykonávať dohľad nad príslušne schválenými organizáciami, ktoré majú hlavné miesto podnikania na Slovensku.

Podmienkou pre prvé vydanie povolenia AMO je podať žiadosť EASA formulár 2 spolu s MOE a uhradiť príslušný správny poplatok. Povolenie AMO je možné vydať len pre lietadlá, ktoré majú typový certifikát vydaný/uznaný EASA a majú vydané osvedčenie letovej spôsobilosti (CofA – Certificate of Airworthiness) v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č.748/2012.

V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte odbor spôsobilosti lietadiel maintenance@nsat.sk.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia