DOPRAVNÝ ÚRAD

Postupy a formuláre

Aktuálne formuláre súvisiace s organizáciou vykonávajúcou údržbu schválenou podľa Časti M Podčasť F nariadenie Komisie (EÚ) č.1321/2014.

 

Filetype iconEASA formulár 2 používaný ako žiadosť o prvé vydanie povolenia alebo zmene vydaného povolenia.

Filetype iconEASA formulár 4 používaný ako žiadosť o schválenie menovaných osôb na vedúce pozície v organizácii.

Filetype iconAkceptačné kritéria pre schválenie menovaných osôb .

Postup č. 10/2022: Postup Dopravného úradu stanovujúci podmienky údržby lietadiel vykonávanej na neschválených miestach. Filetype iconTU

Filetype iconPoradný materiál pre analýzu koreňovej príčiny .

Filetype iconZáznam o zmenách príručky . Pokyny k záznamu o zmenách príručky. Filetype iconTU

Filetype iconVzor vypísaného záznamu o zmenách príručky

Upozornenie: V prípade ak žiadateľ o vydanie alebo zmenu povolenia nezaplatí príslušný správny poplatok, Dopravný úrad v zmysle zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) nezačne konanie.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia