DOPRAVNÝ ÚRAD

Postupy a formuláre

Aktuálne formuláre súvisiace s organizáciou vykonávajúcou údržbu schválenou podľa Časti CAO nariadenie Komisie (EÚ) č.1321/2014.

 

Filetype iconEASA formulár 2 používaný ako žiadosť o prvé vydanie povolenia alebo zmene vydaného povolenia.

Žiadosť o schválenie menovaných osôb na vedúce pozície v organizácii je riešená prostredníctvom zmeny CAE (zmena vyžadujúca predchádzajúce schválenie), avšak naďalej sa vyžaduje zaslanie podpornej dokumentácie na preukázanie požadovaných znalostí, praxe a výcviku pre ich schválenie.

Akceptačné kritéria pre schválenie menovaných osôb sú definované v AMC1 CAO.A.35c), AMC1 CAO.A.35e) a pre ARS sú definované v CAO.A.45, AMC1 CAO:A.45 a ML.A.904.

Postup č. 10/2022: Postup Dopravného úradu stanovujúci podmienky údržby lietadiel vykonávanej na neschválených miestach. Filetype iconTU

Filetype iconPoradný materiál pre analýzu koreňovej príčiny .

Filetype iconZáznam o zmenách príručky alebo Filetype iconTU. Pokyny k záznamu o zmenách príručky. Filetype iconTU

Filetype iconVzor vypísaného záznamu o zmenách príručky

Upozornenie: V prípade ak žiadateľ o vydanie alebo zmenu povolenia nezaplatí príslušný správny poplatok, Dopravný úrad v zmysle zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) nezačne konanie.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia