DOPRAVNÝ ÚRAD

Postupy a formuláre

Formuláre pre údržbové organizácie vykonávajúce údržbu v súlade s národnou legislatívou nie sú stanovené. V prípade záujmu o vydanie povolenia alebo zmenu platného povolenia stačí doručiť na Dopravný úrad písomnú žiadosť so zamýšľaným rozsahom prác/zmeny podpísanú kompetentnou osobou (štatutár organizácie alebo ním poverenou osobou).

Filetype iconPoradný materiál pre analýzu koreňovej príčiny .

Filetype iconZáznam o zmenách príručky alebo Filetype iconTU. Pokyny k záznamu o zmenách príručky. Filetype iconTU

Upozornenie: V prípade ak žiadateľ o vydanie alebo zmenu povolenia nezaplatí príslušný správny poplatok, Dopravný úrad v zmysle zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) nezačne konanie.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia