DOPRAVNÝ ÚRAD

Formuláre

Všetky dokumenty tvoriace povinné prílohy k jednotlivým žiadostiam musia byť predložené Dopravnému úradu v slovenskom jazyku ako originály alebo úradne overené kópie. Výnimka je povolená len pri potvrdení o výmaze lietadla z registra lietadiel iného štátu a pri kúpe nového lietadla – potvrdenie, že lietadlo nie je zapísané v registri lietadiel iného štátu. K žiadostiam nie je potrebné dokladať výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo z registra občianskych združení. Žiadosť môže predkladať iba vlastník alebo osoba ním splnomocnená na základe plnej moci.
Žiadateľ je povinný uhradiť správny poplatok v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, položka 92.

Uvedené formuláre žiadostí sú iba v slovenskom jazyku.

Filetype iconŽiadosť o pridelenie poznávacej značky lietadla PDF

Filetype iconŽiadosť o pridelenie poznávacej značky lietadla Vyplniteľné tlačivo

Filetype iconŽiadosť o zápis lietadla do registra lietadiel PDF

Filetype iconŽiadosť o zápis lietadla do registra lietadiel  Vyplniteľné tlačivo

Filetype iconŽiadosť o zmenu zápisu do registra lietadiel PDF

Filetype iconŽiadosť o zmenu zápisu do registra lietadiel Vyplniteľné tlačivo

Filetype iconŽiadosť o výmaz lietadla z registra lietadiel PDF

Filetype iconŽiadosť o výmaz lietadla z registra lietadiel Vyplniteľné tlačivo

Filetype iconZmena technických parametrov PDF

Filetype iconZmena technických parametrov Vyplniteľné tlačivo

Filetype iconPlná moc (vzor)

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia