DOPRAVNÝ ÚRAD

Formuláre

Všetky dokumenty tvoriace povinné prílohy k jednotlivým žiadostiam musia byť predložené Dopravnému úradu v slovenskom jazyku ako originály alebo úradne overené kópie. Výnimka je povolená len pri potvrdení o výmaze lietadla z registra lietadiel iného štátu a pri kúpe nového lietadla – potvrdenie, že lietadlo nie je zapísané v registri lietadiel iného štátu. K žiadostiam je potrebné dokladať výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo z registra občianských združení. Žiadosť môže predkladať iba vlastník alebo osoba ním splnomocnená na základe plnej moci.
Žiadateľ je povinný uhradiť správny poplatok v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, položka 92. Informácie o možnostiach zaplatenia správneho poplatku nájdete na tejto stránke.

Uvedené formuláre žiadostí sú iba v slovenskom jazyku.

Filetype iconŽiadosť o pridelenie poznávacej značky lietadla

Filetype iconŽiadosť o zápis lietadla do registra lietadiel

Filetype iconŽiadosť o zmenu zápisu do registra lietadiel

Filetype iconŽiadosť o výmaz lietadla z registra lietadiel

Filetype iconŽiadosť o zápis lietadla spôsobilého lietať bez pilota do evidencie – F 186-B (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Filetype iconPlná moc (vzor)

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia