DOPRAVNÝ ÚRAD

Postupy a formuláre

Aktuálne formuláre súvisiace s vydaním súhlasu pre výrobnou organizáciou podľa Časti 21 Podčasť F Nariadenie Komisie (EÚ) č.748/2012.

 

Filetype iconEASA formulár 60 používaný ako žiadosť o súhlas s výrobou.

Filetype iconEASA formulár 4 používaný ako žiadosť o schválenie menovaných osôb na vedúce pozície v organizácii.

Filetype iconPoradný materiál pre analýzu koreňovej príčiny .

Filetype iconPostup DÚ č. 4/2023 na výrobu bez schválenia výrobnej organizácie podľa nariadenia (EÚ) č. 748/2012

Upozornenie: V prípade ak žiadateľ o vydanie alebo zmenu povolenia nezaplatí príslušný správny poplatok, Dopravný úrad v zmysle zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) nezačne konanie.

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia