DOPRAVNÝ ÚRAD

Údržba lietadiel v súlade s legislatívou EÚ

Údržba lietadiel v súlade s  legislatívou EÚ znamená, že organizácia vykonávajúca údržbu (AMO – Approved Maintenance Organisation) má vydané povolenie v súlade s požiadavkami Nariadenia Komisie (EÚ) č.1321/2014.  Nariadenie Komisie (EÚ) č.1321/2014 stanovuje požiadavky pre lietadlá (EASA lietadlá), ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v Článku 2 odsek 1. Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č.2018/1139.

Nariadenie Komisie (EÚ) č.1321/2014 stanovuje požiadavky na organizácie, ktoré vykonávajú údržbu:

  1. zložitých motorových lietadiel a lietadiel používaných leteckými dopravcami licencovanými v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 a ich komponenty  (Časť 145);
  2. lietadiel iných ako zložité motorové lietadlá a ich komponentov (Časť CAO).

Povolenia organizácie vykonávajúcej údržbu vydané v súlade s požiadavkami Nariadenia Komisie (EÚ) č.1321/2014 a príslušným orgánom členského štátu EÚ alebo Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva (EASA – European Aviation Safety Agency) sú uznávané bez preukazovania ďalších požiadaviek.

Údržba lietadiel zapísaných v Registri lietadiel Slovenskej republiky musí byť vykonávaná v súlade so schváleným a aktualizovaným programom údržby. Uvoľnenie do prevádzky môže vydať len príslušne kvalifikovaný osvedčujúci personál s príslušným preukazom technika údržby.

V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte odbor spôsobilosti lietadiel maintenance@nsat.sk.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia