DOPRAVNÝ ÚRAD

Údržba lietadiel v súlade s legislatívou EÚ

Údržba lietadiel v súlade s  legislatívou EÚ znamená, že organizácia vykonávajúca údržbu (AMO – Aircraft Maintenace Organisation) má vydané povolenie v súlade s požiadavkami Nariadenia Komisie (EÚ) č.1321/2014.  Nariadenie Komisie (EÚ) č.1321/2014 stanovuje požiadavky pre lietadlá (EASA lietadlá), ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v Článku 2 odsek 1. Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č.2018/1139.

Nariadenie Komisie (EÚ) č.1321/2014 sa ďalej rozdeľuje na požiadavky:

1. pre zložité motorové lietadlá, lietadlá používané v obchodnej leteckej doprave a ich komponenty  (Časť 145);

2. pre lietadlá a ich komponenty, ktoré sú iné ako zložité motorové lietadlá (Časť M Podčasť F).

Povolenia organizácie vykonávajúcej údržbu vydané v súlade s požiadavkami Nariadenia Komisie (EÚ) č.1321/2014 a príslušným orgánom členského štátu EÚ alebo Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva (EASA – European Aviation Safety Agency) sú uznávané bez preukazovania ďalších požiadaviek.

Údržba lietadiel zapísaných v Registri lietadiel Slovenskej republiky musí byť vykonávaná v súlade so schváleným a aktualizovaným programom údržby. Uvoľnenie do prevádzky môže vydať len príslušne kvalifikovaný osvedčujúci personál s príslušným preukazom technika údržby.

V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte odbor spôsobilosti lietadiel maintenance@nsat.sk.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia