DOPRAVNÝ ÚRAD

Údržba lietadiel v súlade s legislatívou EÚ

Údržba lietadiel v súlade s  legislatívou EÚ znamená, že organizácia vykonávajúca údržbu (AMO – Aircraft Maintenace Organisation) má vydané povolenie v súlade s požiadavkami Nariadenia Komisie č.1321/2014.  Nariadenia Komisie č.1321/2014 stanovuje požiadavky pre lietadlá (EASA lietadlá), ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v Článku 4 odsek 1. Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č.216/2008.

Nariadenia Komisie č.1321/2014 sa ďalej rozdeľuje na požiadavky:

1. pre veľké lietadlá, lietadlá používané v obchodnej leteckej doprave a ich komponentov a ich komponentov (Časť 145);

2. pre lietadlá a ich komponentov, ktoré nie sú klasifikované ako veľké lietadlá, lietadlá a ich komponentov, ktoré sa nepoužívajú v obchodnej leteckej doprave (Časť M Podčasť F).

Povolenia organizácie vykonávajúcej údržbu vydané v súlade s požiadavkami Nariadenia Komisie č.1321/2014 a príslušným orgánom členského štátu EU alebo Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva (EASA – European Aviation Safety Agency) sú uznávané bez preukazovania ďalších požiadaviek.

Údržba lietadiel zapísaných v Registri lietadiel Slovenskej republiky musí byť vykonávaná v súlade so schváleným a aktualizovaným programom údržby. Uvoľnenie do prevádzky môže vydať len príslušne kvalifikovaný osvedčujúci personál s príslušným preukazom technika údržby.

V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte odbor výroby a údržby maintenance@nsat.sk.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia