DOPRAVNÝ ÚRAD

Postupy a formuláre

Aktuálne formuláre súvisiace s výrobnou organizáciou schválenou podľa Časti 21 Podčasť G Nariadenie Komisie (EÚ) č.748/2012.

 

Filetype iconEASA formulár 50 používaný ako žiadosť o prvé vydanie povolenia.

Filetype iconEASA formulár 4 používaný ako žiadosť o schválenie menovaných osôb na vedúce pozície v organizácii.

Filetype iconEASA formulár 51 používaný ako žiadosť o podstatné zmeny alebo úpravy rozsahu a podmienok povolenia výrobnej organizácie podľa časti 21 

Filetype iconEASA formulár 1 Úradné osvedčenie o uvoľnení.

Filetype iconEASA formulár 52 Vyhlásenie zhody lietadla

Filetype iconPoradný materiál pre analýzu koreňovej príčiny .

Filetype iconPostup DÚ č. 3/2023 na vydanie osvedčenia o schválení výrobnej organizácie a vykonávanie dohľadu podľa nariadenia (EÚ) č. 748/2012

Upozornenie: V prípade ak žiadateľ o vydanie alebo zmenu povolenia nezaplatí príslušný správny poplatok, Dopravný úrad v zmysle zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) nezačne konanie.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia