DOPRAVNÝ ÚRAD

Postupy a formuláre

Aktuálne formuláre súvisiace s výrobnou organizáciou schválenou podľa Časti 21 Podčasť G Nariadenie Komisie (EÚ) č.748/2012.

 

Filetype iconEASA formulár 50 používaný ako žiadosť o prvé vydanie povolenia.

Filetype iconEASA formulár 4 používaný ako žiadosť o schválenie menovaných osôb na vedúce pozície v organizácii.

Filetype iconEASA formulár 51  používaný ako žiadosť významnú zmenu alebo úpravu rozsahu a podmienok povolenia.

Filetype iconEASA formulár 1 Úradné osvedčenie o uvoľnení.

Filetype iconPoradný materiál pre analýzu koreňovej príčiny .

Filetype iconPostup DÚ na vydanie povolenia na výrobu a vykonávanie dohľadu podľa časti 21 podčasť G

 

Upozornenie: V prípade ak žiadateľ o vydanie alebo zmenu povolenia nezaplatí príslušný správny poplatok, Dopravný úrad v zmysle zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) nezačne konanie.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia