DOPRAVNÝ ÚRAD

Osvedčenie letovej spôsobilosti

Článok 4 nariadenia (ES) č. 216/2008 (základné nariadenie) v platnom znení rozdeľuje lietadlá do dvoch skupín:

 • EASA lietadlá – lietadlá podliehajúce regulácii EASA
 • Annex I lietadlá – lietadlá podliehajúce národnej legislatíve

Osvedčenie letovej spôsobilosti pre lietadlá podliehajúce pod reguláciu EASA sa vydávajú v súlade s nariadením (EÚ) č. 748/2012 v platnom znení.

Osvedčenie letovej spôsobilosti pre lietadlá EASA
 EASA Novo vyrobené lietadlo Používané lietadlo
Potrebné dokumenty v rámci EÚ
 • EASA formulár 52
 • Žiadosť o vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti
 • Platné osvedčenie o overení letovej spôsobilosti (ARC)
 • Žiadosť o vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti
Potrebné dokumenty mimo EÚ (tretie krajiny)
 • Exportné osvedčenie letovej spôsobilosti
 • Žiadosť o vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti
 • Exportné osvedčenie letovej spôsobilosti
 • Žiadosť o vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti
 • Odporúčanie k vydaniu OLS pre dovoz (M.A.904)

Osvedčenie letovej spôsobilosti pre lietadlá podliehajúce pod národnú legislatívu sa vydáva v súlade s predpisom L 8 Letová spôsobilosť lietadiel a smernicou č. 15/97 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky – L 8/A Letová spôsobilosť lietadiel; Všeobecné ustanovenia a postupy.

Osvedčenie letovej spôsobilosti pre lietadlá EASA
 Annex I Novo vyrobené lietadlo Používané lietadlo
Potrebné dokumenty v rámci SR
 • Vyhlásenie zhody lietadla (formulár 52)
 • Žiadosť o vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti
 • Platné osvedčenie letovej spôsobilosti
 • Žiadosť o vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti
Potrebné dokumenty zo zahraničia
 • Exportné osvedčenie letovej spôsobilosti
 • Žiadosť o vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti
 • Exportné osvedčenie letovej spôsobilosti
 • Žiadosť o vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti

Zoznam organizácií poverených Dopravným úradom na overenie letovej spôsobilosti Annex I lietadiel.

V prípade, ak lietadlo zaradené pod pôsobnosť národnej legislatívy v danom čase nespĺňa požiadavky predpisovej základne, ale  je spôsobilé na bezpečný let pri splnení podmienok uvedených v predpise L/8A článok 4.3.4, môže žiadateľ požiadať Dopravný úrad o vydanie povolenia zvláštneho letu.

Spôsob vyberania správnych poplatkov
Sadzobník správnych poplatkov
Súvisiace formuláre

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia