DOPRAVNÝ ÚRAD

Organizácia podľa Časti M Podčasti F alebo Časti CAO

Organizácia vykonávajúca údržbu (AMO – Aircraft Maintenace Organisation) je organizácia schválené podľa Časti M Podčasť F nariadenia Komisie (EÚ) č.1321/2014. Základnou úlohou AMO je vykonávanie údržby lietadiel a ich komponentov, v súlade s rozsahom prác uvedeným v povolení a príručke pre údržbu (MOM – Maintenance Organization Manual).

AMO môže vykonávať len údržbu EASA lietadiel a ich komponentov, ktoré nie sú klasifikované ako „zložité motorové lietadlo“. Údržba sa vykonáva na základe zmluvy medzi AMO a prevádzkovateľom lietadla.

V prípade ak chce organizácia získať povolenie AMO musí byť schválená príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má hlavné miesto podnikania. Pre organizácie tretích krajín je príslušná pre vydanie povolenia AMO Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA – European Aviation Safety Agency). Dopravný úrad, divízia civilného letectva, odbor výroby a údržby je oprávnený v zmysle zákona č.143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) vydávať povolenia a vykonávať dohľad nad príslušne schválenými organizáciami, ktoré majú hlavné miesto podnikania na Slovensku.

Podmienkou pre prvé vydanie povolenia AMO je podať žiadosť EASA formulár 2 spolu s MOM, EASA formulárom 4 a uhradiť príslušný správny poplatok. Povolenie AMO je možné vydať len pre lietadlá, ktoré majú typový certifikát vydaným/uznaným EASA a majú vydané osvedčenie letovej spôsobilosti (CoA – Certificate of Airworthiness) v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č.748/2012.

V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte odbor spôsobilosti lietadiel maintenance@nsat.sk.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia