DOPRAVNÝ ÚRAD

Kombinované organizácie podľa Časti CAO

Kombinovaná organizácia pre letovú spôsobilosť (CAO – Combined Airworthiness Organisation) je organizácia schválené podľa Časti CAO nariadenia Komisie (EÚ) č.1321/2014. CAO môže byť schválená na:

  • vykonávanie údržby lietadiel a ich komponentov, v súlade s rozsahom prác uvedeným v povolení a príručke (CAE – Combined Airworthiness Exposition) a/alebo
  • riadenie zachovania letovej spôsobilosti lietadiel, v súlade s rozsahom prác uvedeným v povolení a príručke CAE.

CAO môže vykonávať údržbu EASA lietadiel a ich komponentov, ktoré nie sú klasifikované ako „zložité motorové lietadlo“. Údržba sa vykonáva na základe zmluvy medzi CAO a prevádzkovateľom lietadla.

V prípade ak chce organizácia získať povolenie CAO musí byť schválená príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má hlavné miesto podnikania. Pre organizácie tretích krajín je príslušná pre vydanie povolenia CAO Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA – European Union Aviation Safety Agency). Dopravný úrad, divízia civilného letectva, odbor spôsobilosti lietadiel je oprávnený v zmysle zákona č.143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) vydávať povolenia a vykonávať dohľad nad príslušne schválenými organizáciami, ktoré majú hlavné miesto podnikania na Slovensku.

Podmienkou pre prvé vydanie povolenia CAO je podať žiadosť EASA formulár 2 spolu s CAE, EASA formulárom 4 a uhradiť príslušný správny poplatok. Povolenie CAO je možné vydať len pre lietadlá, ktoré majú typový certifikát vydaný/uznaný EASA a majú vydané osvedčenie letovej spôsobilosti (CofA – Certificate of Airworthiness) v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č.748/2012.

V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte odbor spôsobilosti lietadiel maintenance@nsat.sk.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia