DOPRAVNÝ ÚRAD

Postupy a formuláre

Aktuálne formuláre súvisiace s výrobnou organizáciou schválenou podľa zákona č.143/1998 Z.z..

 

Filetype iconFormulár F086-B/v2/ používaný ako žiadosť o prvé vydanie povolenia.

Filetype iconFormulár F085-B/v2/ používaný ako žiadosť o schválenie menovaných osôb na vedúce pozície v organizácii.

Filetype iconFormulár F087-B/v2/ používaný ako žiadosť významnú zmenu alebo úpravu rozsahu a podmienok povolenia.

Filetype iconFormulár F084-B/v2/ Úradné osvedčenie o uvoľnení (národné prostredie).

Filetype iconpokyny pre vyplnenie F084-B.

Filetype iconFormulár F088-B/v2 Vyhlásenie zhody lietadla (národné prostredie).

Filetype iconFormulár F089-B/v3 Osvedčenie o uvoľnení do prevádzky (národné prostredie) v pdf formáte

Filetype iconFormulár F089-B/v3 Osvedčenie o uvoľnení do prevádzky (národné prostredie) v docx formáte  

Filetype iconPoradný materiál pre analýzu koreňovej príčiny .

Filetype iconPostup č. 5/2014: Postup Dopravného úradu na získanie povolenia na výrobu a ďalší dohľad podľa § 23 leteckého zákona. 

Filetype icon Žiadosť o vydanie zvláštneho osvedčenia letovej spôsobilosti (ZOLS) ako Povolenie zvláštneho letu podľa L8/A 

 

Upozornenie: V prípade ak žiadateľ o vydanie alebo zmenu povolenia nezaplatí príslušný správny poplatok, Dopravný úrad v zmysle zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) nezačne konanie.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia