DOPRAVNÝ ÚRAD

Postupy a formuláre

Aktuálne formuláre súvisiace s výrobnou organizáciou schválenou podľa zákona č.143/1998 Z.z..

Filetype iconFormulár F084-B/v3 Osvedčenie o uvoľnení

pokyny pre vyplnenie F084-B/v3/OSL budú doplnené neskôr

Filetype iconFormulár F085-B/v3 Informácie o menovaných osobách

Filetype iconFormulár F086-B/v4 Žiadosť o vydanie povolenia na výrobu

Filetype iconFormulár F087-B/v4 Žiadosť o povolenie org. zmeny organizácie s povolením na výrobu

Filetype iconFormulár F088-B/v3 Vyhlásenie zhody lietadla

Filetype iconFormulár F089-B/v3/OSL Osvedčenie o uvoľnení do prevádzky (národné prostredie) v pdf formáte

Filetype iconFormulár F089-B/v3/OSL Osvedčenie o uvoľnení do prevádzky (národné prostredie) v docx formáte  

Filetype iconPoradný materiál pre analýzu koreňovej príčiny .

Filetype iconPostup Dopravného úradu na vydanie povolenia na výrobu a vykonávanie štátneho odborného dozoru podľa leteckého zákona

Filetype icon Žiadosť o vydanie zvláštneho osvedčenia letovej spôsobilosti (ZOLS) ako Povolenie zvláštneho letu podľa L8/A 

 

 

Upozornenie: V prípade ak žiadateľ o vydanie alebo zmenu povolenia nezaplatí príslušný správny poplatok, Dopravný úrad v zmysle zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) nezačne konanie.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia