DOPRAVNÝ ÚRAD

Postupy a formuláre

Aktuálne formuláre súvisiace s organizáciou riadiacou zachovanie letovej spôsobilosti schválenou podľa Časti CAMO nariadenia Komisie (EÚ) č. 1321/2014.

Filetype iconEASA formulár 2  používaný ako žiadosť o prvé vydanie povolenia alebo zmenu vydaného povolenia alebo pre všetky zmeny vyžadujúce predchádzajúce schválenie.

Žiadosť o schválenie menovaných osôb na vedúce pozície v organizácii je riešená prostredníctvom zmeny CAME (zmena vyžadujúca predchádzajúce schválenie), avšak naďalej sa vyžaduje zaslanie podpornej dokumentácie na preukázanie požadovaných znalostí, praxe a výcviku pre ich schválenie.

Akceptačné kritéria pre schválenie menovaných osôb sú definované v AMC1 CAMO.A.305c) a AMC4 CAMO.A.305g).

Filetype iconPoradný materiál pre analýzu koreňovej príčiny .

Filetype iconZáznam o zmenách príručky  alebo Filetype iconTU. Pokyny k záznamu o zmenách príručky. Filetype iconTU

Filetype iconVzor vypísaného záznamu o zmenách príručky

 

Upozornenie: V prípade, ak žiadateľ o vydanie alebo zmenu povolenia nezaplatí príslušný správny poplatok, Dopravný úrad v zmysle zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) nezačne konanie.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia