DOPRAVNÝ ÚRAD

Postupy a formuláre

Aktuálne formuláre súvisiace s organizáciou riadiacou zachovanie letovej spôsobilosti schválenou podľa Časti M Podčasť G Nariadenia Komisie (EÚ) č.1321/2014.

EASA formulár 2 používaný ako žiadosť o prvé vydanie povolenia alebo zmene vydaného povolenia. Filetype iconTU

EASA formulár 4 používaný ako žiadosť o schválenie menovaných osôb na vedúce pozície v organizácii. Filetype iconTU

Akceptačné kritéria pre schválenie menovaných osôb nájdete Filetype iconTU.

Upozornenie: V prípade, ak žiadateľ o vydanie alebo zmenu povolenia nezaplatí príslušný správny poplatok, Dopravný úrad v zmysle zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) nezačne konanie.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia