DOPRAVNÝ ÚRAD

Získanie preukazu spôsobilosti podľa Part-66

Žiadateľ,  ktorý žiada o vydanie preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1321/2014 prílohy III (Časť 66),  postupuje podľa Postupu Dopravného úradu  č. 3/2022: Filetype iconPostupy pre žiadateľov na prvé vydanie, zmenu, predĺženie, obnovu, zrušenie, pozastavenie a odmedzenie preukazu spôsobilosti technikov údržby lietadiel a na realizáciu ustanovení Nariadenia Komisie (EÚ) v platnom znení, Príloha III (časť )Filetype icon 

Uznanie necivilnej praxe sa riadi Postupom Dopravného úradu 3/2020 (vojaci, policajti a prax vo výrobe lietadiel) Filetype iconPostup DU Uznanie necivilnej praxe vydanie PS TUL
Dokument obsahuje dôležité informácie, preto si ho, prosím, starostlivo prečítajte.

Na tejto stránke získate prístup k Nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1321/2014 a iným právne záväzným aktom Európskej únie

  • F116-B Žiadosť o vykonanie skúšky z teoretických vedomostí v súlade s časťou 66 na získanie preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel
  • F117-B Záväzná prihláška na skúšky z teoretických vedomostí technika údržby lietadiel
  • F118-B Potvrdenie o skúsenostiach s údržbou necivilných lietadiel
  • EASA formulár 19

Požiadavky na vydanie preukazu spôsobilosti

  • vek aspoň18 rokov (príloha III, časť66, podčasť A, ustanovenie 66.A.15 nariadenia(EÚ) č. 1321/2014 v platnom znení)
  • základné znalosti stanovené v prílohe III, časť 66, podčasť A, ustanovenie 66.A.25 nariadenia (EÚ) č. 1321/2014 v platnom znení a v doplnku I k tejto časti
  • základnú prax stanovenú v prílohe III, časť 66, podčasť A, ustanovenie 66.A.30 nariadenia (EÚ) č. 1321/2014 v platnom znení a príslušných AMC a GM
Skúšky z teoretických vedomostí môže žiadateľ vykonať na Dopravnom úrade alebo v organizácii na výcvik údržby oprávnenej v súlade s prílohou IV, časťou 147 nariadenia (EÚ) č. 1321/2014 v platnom znení.

Spôsoby prevzatia preukazu spôsobilosti :

  • v registri leteckého personálu počas stránkových hodín,
  • na požiadanie zašle sa preukaz spôsobilosti doporučene poštou na určenú adresu v žiadosti,
  • do rúk osoby, ktorá sa preukáže plnomocenstvom od žiadateľa.

Na týchto stránkach nájdete informácie o spôsobe platby správneho poplatku a o jeho výške.

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia