DOPRAVNÝ ÚRAD

Správne poplatky/ Administrative Fees

Správne poplatky podľa Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

Položka 91d Suma poplatku ID služby
Vykonanie teoretickej skúšky leteckého personálu na získanie preukazu spôsobilosti alebo kvalifikácie
·        pilot voľného balóna, pilot lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane), pilot vetroňa, operátor leteckej rádiovej pozemnej stanice 20 eur 3014
·        súkromný pilot, obchodný pilot, dopravný pilot, letecký navigátor, palubný inžinier, palubný rádiotelefonista, palubný sprievodca, technik údržby lietadla, dispečer leteckej dopravy, riadiaci letovej prevádzky 10 eur za každý predmet predpísanej skúšky podľa odbornosti 3015
·        získanie kvalifikácie k preukazu spôsobilosti 10 eur za každý predmet predpísanej skúšky podľa odbornosti 3016
Prvé vydanie preukazu spôsobilosti (BPL,SPL,LAPL,PPL,CPL,ATPL,PI,DLP…) 8 eur 3018
Vpísanie kvalifikácie, doložky alebo kategórie (IR, MEP, TMG, typová kval.,nočné lety, jazyková spôsobilosť, teória, FI,TRI, vlečenie, akrobacia, zrušenie obmedzenia FI, rozšírenie FI…) 20 eur 3019
Zmena alebo predĺženie (zmena mena, adresy, jazyková spôsobilosť…) 8 eur 3020
Vydanie preukazu spôsobilosti na základe preukazu spôsobilosti vydaného iným štátom (Transfer) 50 eur 3021
Uznanie cudzieho preukazu spôsobilosti (validácia, konverzia) 50 eur 3022
Vydanie PS ako náhrada za zničený, stratený, odcudzený, poškodený 20 eur 3050
Vydanie PS ako náhrada za zničený, stratený, odcudzený, poškodený opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch 35 eur

 

3051
Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku 2 eur 3054
Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v cudzom jazyku 3 eur 3055
Praktické preskúšanie inšpektorom DÚ na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti
60 eur 3026
Praktické preskúšanie inšpektorom DÚ na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov
80 eur 3027
Praktické preskúšanie inšpektorom DÚ na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti 80 eur 3028
Praktické preskúšanie inšpektorom DÚ na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov
160 eur 3029

Poznámka:

Pre zakúpenie elektronického kolku môžete využiť nasledujúci odkaz, pričom je nutné vždy uviesť správne ID konkrétnej služby z tabuľky : https://m.ekolky.gov.sk/Login.aspx

Vyhľadávanie podľa ID služby prostredníctvom aplikácie eKolok nie je funkčné !!! Prosím, používajte webový prehliadač na prihlásenie.

Zľavnený poplatok (50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka) je možné využiť len pokiaľ bolo celé podanie doručené na Dopravný úrad prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk a zároveň žiadosť s príslušnými prílohami bola podpísaná zaručeným elektronickým podpisom.

Informácie k spôsobu úhrady správnych poplatkov nájdete na tomto odkaze: http://nsat.sk/dopravny-urad-menu-udaje-a-dokumenty/poplatky/

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia