DOPRAVNÝ ÚRAD

Podmienky vykonania teoretických skúšok – piloti

UAS

Noví žiadatelia o teoretické skúšky UAS použite formulár Filetype iconF473-B-v2 a ohľadom ďalších informácií k organizácií skúšok kontaktujte oddelenie bezpilotného letectva a UTM.

ATPL, CPL, PPL, LAPL, SPL, IR, MPL

Dokumenty potrebné na účasť na teoretickej skúške:

 • žiadosť o vykonanie teoretickej skúšky (Filetype iconF283-B-v6, originál),
 • odporúčanie organizácie schválenej na výcvik (ATO) alebo výcvikovej organizácie na základe vyhlásenia (DTO) na absolvovanie teoretických skúšok (originál),
 • záväzná prihláška na skúšky z teoretických vedomostí pilotov (Filetype iconF028-B-v8),
 • potvrdenie o zaplatení správneho poplatku za príslušný druh teoretickej skúšky.

Poznámka. Správne poplatky  za skúšky sú stanovené zákonom č. 145/1995 o správnych poplatkoch. Podrobné informácie o poplatkoch môžete získať na letectvo.skusky@nsat.sk

Všetky vyššie spomenuté dokumenty je potrebné doručiť na Dopravný úrad najneskôr 14 dní pred plánovaným termínom skúšok, a to:

 • písomne v listinnej podobe osobne do podateľne Dopravného úradu alebo poštou na adresu Dopravného úradu alebo
 • v elektronickej podobe cez Ústredný portál verejnej správy (autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, na takéto podanie je potrebný občiansky preukaz s elektronickým čipom, slovensko.sk)
 • V prípade záväznej prihlášky na konkrétny termín skúšky sa akceptuje aj prihláška zaslaná e-mailom.

Termíny, miesto a čas teoretických skúšok

Termíny teoretických skúšok  a informácie o kapacite sú publikované na webovom sídle Dopravného úradu.

V prípade zmeny alebo zrušenia termínu teoretickej skúšky sú žiadatelia, ktorí sa na daný termín prihlásili, informovaní e-mailom alebo telefonicky. Zrušenie konkrétneho termínu teoretickej skúšky sa zverejní na webovom sídle Dopravného úradu.

Teoretické skúšky sa konajú v sídle Dopravného úradu, v učebni v budove č. II na prízemí. Čas teoretických skúšok počas riadneho termínu je stanovený v nasledovných blokoch:

PONDELOK až PIATOK od 8:00 – 10:00 – PPL, SPL, LAPL, UAS

PONDELOK až PIATOK od 10:00 – 14:30 – ATPL, CPL, IR

Plánovanie teoretických skúšok

Žiadateľ najneskôr 14 dní pred plánovaným skúšobným termínom doručí na Dopravný úrad záväznú prihlášku (Filetype iconF028-B-v8,Filetype iconF283-B-v6):

 • osobne na podateľňu Dopravného úradu alebo
 • poštou na adresu Dopravného úradu alebo
 • vypísanú a podpísanú ju oskenuje a zašle na e-mailovú adresu  letectvo.skusky@nsat.sk:

OLLP žiada žiadateľov o teoretickú skúšku, aby na konkrétny termín vždy zvolili iba jeden spôsob doručenia záväznej prihlášky. Žiadateľ v záväznej prihláške špecifikuje:

 • predmety, ktoré má v pláne v danom termíne absolvovať,
 • dátum a čas teoretickej skúšky, na ktorú sa hlási,

Dopravný úrad spracuje plán skúšok na daný skúšobný termín (sedenie) pre všetky odbornosti a zašle e-mailom dotknutým žiadateľom spracovaný program na teoretickú skúšku najneskôr týždeň pred plánovaným termínom skúšok. Pri spracovaní programu na teoretickú skúšku Dopravný úrad vychádza z poradia doručených žiadostí. V prípade, že sa kapacita skúšobného termínu naplní, Dopravný úrad informuje žiadateľa o tejto skutočnosti.

Žiadateľ si plánuje teoretickú skúšku sám, pritom musí brať do úvahy dobu platnosti úspešne absolvovanej teoretickej skúšky a naplánovať si ju tak, aby jej platnosť skončila do doby splnenia všetkých ostatných požiadaviek na vydanie príslušného preukazu spôsobilosti alebo priznania kvalifikačnej kategórie. Pokiaľ tak neurobí a platnosť teoretickej skúšky uplynie, bude ju musieť opakovať.

Forma a obsah otázok

Na otázky pri forme písomného testu a elektronického testu na PC sa odpovedá formou viacnásobnej možnosti výberu odpovedí. Pri každej otázke sú na výber uvedené minimálne tri odpovede, z ktorých je iba jedna správna.

Otázky používané pri testovaní žiadateľov o získanie ATPL, CPL a IR pochádzajú z centrálnej databanky otázok (ECQB) EASA. Táto databáza otázok nie je verejná.

Priebeh teoretickej skúšky

Po príchode žiadateľa do skúšobnej miestnosti zamestnanec DÚ na základe zoznamu žiadateľov na vykonanie teoretickej skúšky na daný deň skontroluje:

 • totožnosť žiadateľa v súlade s platnými predpismi***
 • úplnosť a platnosť všetkých potrebných príloh a dokumentov na vykonanie skúšky,
 • uhradenie správneho poplatku.

*** Napr. § 18 zákona č, 171/1993   o Policajnom zbore v znení    neskorších predpisov § 7 zákona č. 647/2007 Z.z. o cestovných dokladoch v znení neskorších predpisov, §73 a § 74 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a.i.

V prípade, že žiadateľ o teoretickú skúšku:

 • nebol prihlásený na skúšku,
 • nevie preukázať svoju totožnosť,
 • nezaplatil príslušný správny poplatok alebo
 • nespĺňa ďalšie stanovené požiadavky (napr. úplnosť a platnosť potrebných príloh a dokumentov a.i.),

zamestnanec DÚ mu účasť na skúške zamietne.

Pokyny pre  žiadateľov

Žiadateľ je povinný:

 • pred vstupom do skúšobnej miestnosti vypnúť mobilný telefón alebo iný komunikačný a spojovací prostriedok,
 • odložiť mobilný telefón alebo iný komunikačný a spojovací prostriedok  a osobné veci na zvlášť určené miesto (na stole môžu byť počas vykonávania skúšky vyložené iba skúšobné testy, odpovedné hárky, pomocné papiere a povolené pomôcky potrebné ku skúške),
 • po ukončení testu vrátiť všetky pomocné papiere a pomôcky, ktoré mu boli poskytnuté.

Skúšobná miestnosť je monitorovaná kamerovým systémom výhradne na posúdenie, či žiadateľ postupoval počas skúšky v súlade s pravidlami vykonávania teoretickej skúšky.

V prípade, že žiadateľovi:

 • budú nájdené nepovolené pomôcky,
 • bude mať zapnutý telefón alebo iný komunikačný a spojovací prostriedok,
 • bude ich používať,
 • alebo bude konať nepovoleným postupom počas skúšky (poskytovanie resp. využívanie informácií od iných osôb o odpovediach na skúšobné otázky, bude komunikovať s iným účastníkom teoretickej skúšky),

zamestnanec DÚ ukončí  žiadateľovu skúšku. Žiadateľovi bude vystavený protokol zo skúšky zdaného predmetu s výsledkom NEPROSPEL.

Z predmetu, pri ktorom žiadateľ konal nepovoleným postupom, resp. použil nepovolené pomôcky a zároveň mu skúšobná komisia zakáže účasť na skúškach na dobu najmenej 12 mesiacov, o čom žiadateľa informuje aj písomne.

Žiadateľ po oboznámení  zamestnancom DÚ o jeho právach a povinnostiach, podpíše poučenie žiadateľa/-ky, ktoré sa založí do spisu žiadateľa Filetype iconF162-B-v6.

Kritériá úspešného vykonania skúšky

V súlade s nariadením 1178/2011 v platnom znení časť FCL.025 b):

 • žiadateľ v  úspešne vykoná teoretickú skúšku ak získa minimálne 75% bodov stanovených pre túto skúšku. (Poznámka: žiadateľ opakuje len tú skúšku, z ktorej získal menej ako 75%.);
 • ak úspešne vykonal všetky požadované písomné skúšky v období 18 mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa žiadateľ prvýkrát pokúsil o vykonanie skúšky;
 • ak žiadateľ nevykonal úspešne jednu z písomných skúšok v rámci 4  pokusov, alebo nevykonal úspešne všetky písomné skúšky v rámci 6 sedení (Pozn.:jedným sedením sa myslí jeden riadne vypísaný skúšobný týždeň)  alebo počas obdobia 18 mesiacov, musí znovu vykonať celý súbor písomných skúšok.

Teoretická skúška sa považuje za úspešne ukončenú vtedy, keď je žiadateľovi priznané hodnotenie PROSPEL vo všetkých požadovaných predmetoch v stanovenej dobe a v stanovenom počte sedení.

Doba platnosti teoretickej skúšky

 • 24 mesiacov  pre vydanie PS pilota ľahkého lietadla, PS PPL, PS pilota vetroňa alebo PS pilota balóna
 • 36 mesiacov pre vydanie PS CPL alebo IR
  Poznámka: obdobie sa počíta odo dňa, keď pilot úspešne vykoná skúšku z teoretických vedomostí v súlade s FCL.025 b) bod 2.
 • 7 rokov v prípade ATPL, od posledného dátumu platnosti IR uvedenej v PS; v prípade vrtuľníkov typovej kvalifikačnej kategórie uvedenej v príslušnom PS
 • UAV doba platnosti teoretickej skúšky nie je obmedzená

 Zápis teórie ATPL a CPL

Po úspešnom absolvovaní skúšok z teoretických vedomostí na získanie preukazu spôsobilosti dopravného pilota/obchodného pilota Dopravný úrad, odbor licencovania leteckého personálu, žiadateľovi vydá osvedčenie o absolvovaní teoretickej skúšky. O vydaní osvedčenia a možnosti jeho prevzatia  je žiadateľ informovaný telefonicky alebo e-mailom.

Možnosti prevzatia osvedčenia:

 • osobne  v čase  dohodnutom  so zamestnancom OLLP;
 • iná osoba na základe splnomocnenia (v čase dohodnutom so zamestnancom OLLP);
 • poštou na adresu uvedenú v žiadosti.

Na zápis teórie ATPL alebo CPL  do preukazu spôsobilosti je potrebné:

 • doručiť žiadosť o zápis teórie ATPL/CPL (Filetype iconF081-B-v14);
 • uhradiť správny  poplatok v súlade so zákonom o správnych poplatkoch.

Prvé vydanie preukazu spôsobilosti PPL, LAPL, SPL

Po úspešnom absolvovaní praktického preskúšania  na získanie preukazu spôsobilosti PPL (A / H), SPL, LAPL(A / H / S),  je potrebné na Dopravný úrad doručiť:

 • odporúčanie organizácie schválenej na výcvik na absolvovanie praktického preskúšania,
 • originál žiadosti Filetype iconF081-B-v14,
 • správny poplatok v sume 8 €, (prvé vydanie preukazu spôsobilosti)
 • originál protokolu z praktického preskúšania examinátorom,
 • originál potvrdenia o skúškach,
 • osvedčenie zdravotnej spôsobilosti – kópia overená schváleným examinátorom pri preskúšaní alebo Dopravným úradom,
  Pozn.: Dátum vydania preukazu musí byť pred dátumom prvého sólového letu.
 • zápisník letov – kópia overená schváleným examinátorom pri preskúšaní alebo Dopravným úradom, kde bude:
  • vyznačený prvý samostatný (sólový) let,
  • vyznačený dátum a trať preletu na vzdialenosť podľa nariadenia komisie (EÚ) 1178/2011 z 3. novembra 2011,
 • fotografiu 3 x 3,5 cm (aktuálnu).

O vydaní preukazu spôsobilosti a možnostiach jeho prevzatia je žiadateľ informovaný zamestnancom registra leteckého personálu.

Možnosti prevzatia preukazu spôsobilosti:

Poznámka: v prípade ak žiadateľ nedovŕšil vek 18 rokov, je na vydanie preukazu spôsobilosti potrebný písomný súhlas zákonného zástupcu žiadateľa.

Spätná väzba od návštevníkov

 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia