DOPRAVNÝ ÚRAD

Teoretické skúšky

Termíny skúšok

Uvedené termíny skúšok pilotov UAS sa týkajú iba tých žiadateľov, ktorí vykonávajú teoretickú skúšku v súlade s národnou legislatívou a ktorých žiadosti boli na Dopravný úrad doručené do 8. 8. 2023. Po úspešnom absolvovaní teoretických skúšok sa prosím informujte o možnosti vykonania praktickej skúšky na adrese uav@nsat.sk

Noví žiadatelia o teoretické skúšky UAS podľa Vykonávacieho nariadenia EÚ 947/2019, použite prosím formulár Filetype iconF-473-B a ohľadom ďalších informácií k organizácií skúšok kontaktujte oddelenie bezpilotného letectva a UTM.

Plánované termíny skúšok

Dopravný úrad  vydáva postupy a požiadavky na vykonávanie skúšok z teoretických vedomostí leteckého personálu v súlade s požiadavkami predpisu nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 v platnom znení a predpisu  L 1 Spôsobilosť leteckého personálu.

Týmito postupmi Dopravný úrad stanovuje spôsob vykonávania teoretických skúšok na získanie preukazu spôsobilosti (ďalej len „teoretické skúšky“):

 • pilota ľahkých lietadiel na letúne – LAPL(A)
 • pilota ľahkých lietadiel na vrtuľníky – LAPL(H)
 • súkromného pilota letúnov – PPL(A)
 • súkromného pilota vrtuľníkov – PPL(H)
 • pilota vetroňov – SPL
 • obchodného pilota letúnov – CPL(A)
 • obchodného pilota vrtuľníkov – CPL(H)
 • dopravného pilota letúnov – ATPL(A)
 • obchodného pilota vrtuľníkov – ATPL(H)
 • dispečera letovej prevádzky – DLP
 • leteckého navigátora – LN
 • palubného inžiniera – PI

Podmienky vykonávania teoretických skúšok

Podmienky vykonávania teoretických skúšok pilotov.

a na získanie:

 • prístrojovej kvalifikačnej kategórie na letúny – IR(A)
 • prístrojovej kvalifikačnej kategórie na vrtuľníky – IR(H)

Teoretické skúšky na získanie LAPL(A/H), PPL(A/H), SPL sa vykonávajú v slovenskom   jazyku alebo v anglickom jazyku.

Teoretické skúšky na získanie CPL(A/H) sa vykonávajú iba v anglickom jazyku.

Teoretické skúšky na získanie ATPL(A/H) a IR(A/H) sa vykonávajú iba v anglickom jazyku.

Teoretické skúšky na získanie DLP, LN, PI sú vykonávané v slovenskom jazyku, v prípade predmetu „jazyková spôsobilosť“, vrátane rádiotelefónnej frazeológie, sú skúšky vykonávané v anglickom jazyku.

Ak sa výcvik žiadateľa vykonal v slovenskom jazyku, požiadavka na teoretické a praktické preskúšanie musí byť tiež v slovenskom jazyku. Ak sa výcvik žiadateľa vykonal v anglickom jazyku, požiadavka na teoretické a praktické preskúšanie musí byť tiež v anglickom jazyku.

Druh a forma vykonania teoretickej skúšky

Druh teoretickej skúšky Forma teoretickej skúšky
Písomný test PC test Ústna skúška
LAPL (A/H) slovensky x
LAPL (A/H) anglicky x
SPL x
PPL(A/H) slovensky x
PPL(A/H) anglicky x
CPL(A/H) x
ATPL(A/H) x
IR(A/H) x
DLP x x
LN x x
PI x x

Požiadavky pred začatím teoretickej skúšky

Druh skúšky Požiadavky pred začatím skúšky sú dané v časti FCL Skúška z teoretických vedomostí je vykonávaná v súlade s časťou  FCL
LAPL časťFCL.100 časť FCL.120
PPL, SPL časť FCL.200 časť FCL.215
CPL časť FCL.300 časť FCL.310
ATPL časť FCL.500 časť FCL.515
IR časť FCL.600 časť FCL.615

Jazyk, v ktorom sa vykonáva teoretická skúška

Druh teoretickej skúšky Jazyk, v ktorom sa vykonáva teoretická skúška
SJ AJ
LAPL x x
CPL x
PPL x x
SPL x
MPL x
IR x
ATPL x
PI x
LN x
DLP x
UAV x

Započítavanie teoretických vedomostí

Držiteľ LAPL dostane na účely vydania PPL na lietadlá tej istej kategórie plný zápočet vo vzťahu k požiadavkám na teoretickú výučbu a skúšky.

Ďalšie možnosti udelenia zápočtu vo vzťahu k požiadavkám na teoretické vedomosti sú definované v ustanovení FCL.035 písm.b) a Dodatku 1 k prílohe I (časť FCL) nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011

Ak je osoba, ktorá bude ovládať bezpilotné lietadlo držiteľom PS pre pilota akejkoľvek kategórie lietadiel vydaného príslušným úradom podľa nariadenia (EÚ) č. 1178/2011, DÚ požaduje iba vykonanie teoretickej skúšky z predmetu Letecké právo a postupy riadenia letovej prevádzky.

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia