DOPRAVNÝ ÚRAD

Teoretické skúšky

Termíny skúšok

Dopravný úrad  vydáva postupy a požiadavky na vykonávanie skúšok z teoretických vedomostí leteckého personálu v súlade s požiadavkami predpisu nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 v platnom znení a predpisu  L 1 Spôsobilosť leteckého personálu.

Týmito postupmi Dopravný úrad stanovuje spôsob vykonávania teoretických skúšok na získanie preukazu spôsobilosti (ďalej len „teoretické skúšky“):

 • pilota ľahkých letúnov – LAPL(A)
 • pilota ľahkých vrtuľníkov – LAPL(H)
 • súkromného pilota letúnov – PPL(A)
 • súkromného pilota vrtuľníkov – PPL(H)
 • obchodného pilota letúnov – CPL(A)
 • obchodného pilota vrtuľníkov – CLP(H)
 • dopravného pilota letúnov – ATPL(A)
 • obchodného pilota vrtuľníkov – ATPL(H)
 • dispečera letovej prevádzky – DLP
 • leteckého navigátora – LN
 • palubného inžiniera – PI

Podmienky vykonávania teoretických skúšok pilotov nájdete na nasledovnej stránke.

a na získanie:

 • prístrojovej kvalifikačnej kategórie na letúny – IR(A)
 • prístrojovej kvalifikačnej kategórie na vrtuľníky – IR(H)

Teoretické skúšky na získanie LAPL(A/H), PPL(A/H) sa vykonávajú v slovenskom   jazyku alebo v anglickom jazyku.

Teoretické skúšky na získanie CPL(A/H) sa vykonávajú iba v anglickom jazyku.

Teoretické skúšky na získanie ATPL(A/H) a IR(A/H) sa vykonávajú iba v anglickom jazyku.

Teoretické skúšky na získanie DLP, LN, PI sú vykonávané v slovenskom jazyku, v prípade predmetu „jazyková spôsobilosť“, vrátane rádiotelefónnej frazeológie, sú skúšky vykonávané v anglickom jazyku.

Ak sa výcvik žiadateľa vykonal v slovenskom jazyku, požiadavka na teoretické a praktické preskúšanie musí byť tiež v slovenskom jazyku. Ak sa výcvik žiadateľa vykonal v anglickom jazyku, požiadavka na teoretické a praktické preskúšanie musí byť tiež v anglickom jazyku.

Druh a forma vykonania teoretickej skúšky

Druh teoretickej skúškyForma teoretickej skúšky
Písomný testPC testÚstna skúška
LAPL (A/H)x--
PPL(A/H)xx-
CPL(A/H)-x-
ATPL(A/H)-x-
IR(A/H)-x-
DLPx-x
LNx-x
PIx-x

Požiadavky pred začatím teoretickej skúšky

Druh skúškyPožiadavky pred začatím skúšky sú dané v časti FCLSkúška z teoretickýchvedomostí je vykonávanáv súlade s časťou  FCL
LAPLčasťFCL.100časť FCL.120
PPLčasť FCL.200časť FCL.215
CPLčasť FCL.300časť FCL.310
ATPLčasť FCL.500časť FCL.515
IRčasť FCL.600časť FCL.615

 

Druh teoretickej skúškyJazyk, v ktorom sa vykonáva teoretická skúška
SJAJ
LAPLx-
CPL-x
PPLxx
SPLxx
BPLxx
MPL-x
IR-x
ATPL-x
PIx-
LNx-
DLPx-
UAVx-

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia