DOPRAVNÝ ÚRAD

Výcvikové organizácie pre palubných sprievodcov

Postup na vydanie osvedčenia a schválenie počiatočného výcvikového kurzu výcvikovej organizácii palubných  sprievodcov

 

Všeobecne

 

Ak má výcviková organizácia palubných sprievodcov v úmysle poskytovať počiatočný výcvikový kurz  a súvisiace preskúšanie v  súlade s požiadavkami prílohy V  (Časť CC) nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v  platnom znení,  požiada  Dopravný úrad o vydanie osvedčenia a o schválenie počiatočného výcvikového kurzu.

 

Garantom procesu  vydania osvedčenia a schválenia počiatočného výcvikového kurzu výcvikovej organizácii palubných sprievodcov je v  rámci Dopravného úradu DCL/SLP/OLLP a OPL.

 

Postup Dopravného úradu na vydanie osvedčenia a  na schválenie počiatočného výcvikového kurzu výcvikovej organizácii palubných sprievodcov sa člení na 4 etapy, ktoré zahŕňajú výkon zodpovedných inšpektorov dotknutých odborov SLP/DCL Dopravného úradu – OLLP a OPL:

a)    1. etapa – etapa pred podaním žiadosti o  vydanie osvedčenia a o schválenie počiatočného výcvikového kurzu,

b)   2. etapa  – podanie žiadosti o vydanie osvedčenia a  o schválenie počiatočného výcvikového kurzu,

c)    3. etapa – vyhodnocovací proces pred vydaním osvedčenia a pred schválením počiatočného výcvikového kurzu,

d)   4. etapa – vydanie osvedčenia a schválenie počiatočného výcvikového kurzu.

 

Etapa pred podaním žiadosti o vydanie osvedčenia a o schválenie  počiatočného výcvikového kurzu

 

V rámci tejto etapy sa v  prípade záujmu a na podnet žiadateľa uskutoční v sídle Dopravného úradu osobné stretnutie žiadateľa o vydanie osvedčenia a  o schválenie  počiatočného výcvikového kurzu so zodpovednými inšpektormi OLLP a OPL/SLP/DCL Dopravného úradu.

 

Účelom tohto stretnutia je predstavenie projektu žiadateľom a oboznámenie žiadateľa s príslušnými požiadavkami, ktoré musí výcviková organizácia palubných sprievodcov spĺňať, ako i  so samotným postupom na vydanie osvedčenia a na schválenie počiatočného výcvikového kurzu.

 

Podanie žiadosti o  vydanie osvedčenia a o schválenie počiatočného výcvikového kurzu

 

Konanie o  vydaní osvedčenia a o schválení počiatočného výcvikového kurzu výcvikovej organizácii palubných sprievodcov sa začína v  zmysle správneho poriadku len na základe doručenej (podanej) žiadosti. V rámci konania sa na procesný postup aplikujú ustanovenia správneho poriadku.

 

Vydanie osvedčenia a  schválenie počiatočného výcvikového kurzu výcvikovej organizácii palubných sprievodcov nie je spoplatnené správnym poplatkom.

 

Pre vydanie osvedčenia a  pre schválenie počiatočného výcvikového kurzu výcvikovej organizácii palubných sprievodcov sa vyžaduje zo strany žiadateľa predložiť Prevádzkovú príručku a  Príručku na výcvik, ktoré Dopravný úrad odporúča na urýchlenie vybavenia žiadosti priložiť ako prílohy priamo k žiadosti. Tieto príručky môžu byť vydané v samostatných častiach a musia obsahovať najmenej nasledujúce informácie:

 

 1. program počiatočného výcvikového kurzu

-          všeobecný opis cieľov počiatočného výcvikového kurzu,

-          osnova počiatočného výcvikového kurzu a program preskúšania zahrňujúce všetky príslušné prvky uvedené v prílohe V (Časť CC) nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení,

-          postupy na výcvik a preskúšanie,

-          opis spôsobu výučby (teoretická výučba/praktický výcvik vykonaný v učebni, praktický výcvik v bazéne/v požiarnom simulátore, atď.),

-          pomer počtu školiaceho personálu a žiakov (výučba/praktický výcvik vykonaný v učebni, praktický výcvik v bazéne/v požiarnom simulátore, atď.),

-          postupy, ktoré sa používajú v prípade, ak žiak nedosiahne požadovanú úroveň spôsobilosti,

-          opis dokumentácie, ktorá má byť uložená, opis spôsobu jej uchovávania a čas jej uloženia.

 

Výcviková organizácia palubných sprievodcov musí uchovávať všetky záznamy z výcviku, preskúšaní a hodnotenia každého jednotlivého žiaka minimálne po dobu 2 rokov od ukončenia počiatočného výcvikového kurzu. Výcviková organizácia palubných sprievodcov musí súčasne uchovávať zodpovedajúce záznamy o praxi, kvalifikácii a o výcviku školiaceho a preskúšavajúceho personálu minimálne po dobu 2 rokov po tom, čo školiaci a preskúšavajúci personál ukončí funkciu, ktorú vykonával pre výcvikovú organizáciu palubných sprievodcov. Záznamy sa uchovávajú spôsobom, ktorým sa zabezpečí ich ochrana pred poškodením, úpravou a krádežou.

 

 1. zoznam externých výcvikových zariadení, v ktorých bude prebiehať počiatočný výcvikový kurz

-          názov a  adresa externých výcvikových zariadení, v  ktorých bude prebiehať počiatočný výcvikový kurz (bazén, požiarny simulátor, atď.),

-          opis externých výcvikových zariadení,

-          prehlásenie o trvalej disponibilite externých výcvikových zariadení.

 

 1. zoznam výcvikových priestorov, v ktorých bude prebiehať počiatočný výcvikový kurz

-          názov a adresa výcvikových priestorov, v ktorých bude prebiehať počiatočný výcvikový kurz,

-          opis učební, miestností pre personál, toaliet, atď.,

-          počet personálu a žiakov, ktorý môže byť v učebniach umiestnený,

-          prehlásenie o dostatočnom osvetlení, vetrateľnosti, odhlučnení a  eliminovaní vonkajších rušivých vplyvov v učebniach,

-          prehlásenie o trvalej disponibilite výcvikových priestorov.

 

V prípade, že výcviková organizácia palubných sprievodcov nevie sama poskytnúť zodpovedajúce priestory, môže na tento účel uzavrieť dohodu s  inou organizáciou o poskytnutí takýchto priestorov. V takomto prípade požaduje Dopravný úrad písomnú zmluvu o prenájme priestorov, ktorá stanovuje podmienky prístupu a využívanie týchto priestorov.

 

 1. zoznam výcvikových pomôcok a materiálov

-          zoznam bezpečnostného a  núdzového vybavenia (HFE, PBE, rukavice, záchranné vesty, záchranný čln, atď.), príručiek, výcvikových materiálov, DVD, atď., ktoré budú použité počas výcviku,

-          prehlásenie o trvalej disponibilite výcvikových pomôcok (výcvikové pomôcky vlastnené výcvikovou organizáciu/subdodávateľom).

 

 1. zoznam školiaceho a preskúšavajúceho personálu

-          zoznam školiaceho personálu, jeho kompetencie a  preukázanie jeho primeranej skúsenosti a kvalifikovanosti v prvku počiatočného výcvikového kurzu, v ktorom poskytuje výcvik,

-          zoznam preskúšavajúceho personálu, jeho kompetencie, preukázanie jeho primeranej skúsenosti a kvalifikovanosti v prvku počiatočného výcvikového kurzu, v  ktorom vedie skúšku a preukázanie zamedzenia jeho konfliktu záujmov,

-          prehlásenie o trvalej disponibilite školiaceho a preskúšavajúceho personálu.

 

Výcviková organizácia palubných sprievodcov stanoví postup, ktorým sa zaistí, aby školiaci a preskúšavajúci personál bol a  udržiaval sa kvalifikovaný. Výcviková organizácia palubných sprievodcov zaistí, že všetok školiaci a preskúšavajúci personál získa počiatočný a  udržiavací výcvik s ohľadom na prvok počiatočného výcvikového kurzu, v ktorom poskytuje výcvik alebo preskúšanie. Výcvikový program stanovený výcvikovou organizáciou palubných sprievodcov musí zahŕňať školenie vo vedomostiach a zručnostiach, ktoré sa vzťahujú k ľudskej výkonnosti. Školiaci a preskúšavajúci personál musí mať praktické skúsenosti v letectve v oblastiach dôležitých pre poskytovaný výcvik a absolvovať kurz výcviku inštruktorských techník alebo predchádzajúcu prax v poskytovaní teoretickej výučby. Výcviková organizácia palubných sprievodcov zabezpečí, aby skúšky viedol ňou určený preskúšavajúci personál v súlade s organizáciou stanovenými kritériami schválenými Dopravným úradom, ktorý je bez konfliktu záujmov.

 

 1. mená, opis zodpovednosti a právomoci osôb zodpovedných za

-          súlad s požiadavkami na schválenie,

-          za plánovanie, vykonávanie a dohľad nad počiatočným výcvikovým kurzom,

-          komunikáciu s Dopravným úradom.

 

 1. opis systému zaistenia kvality výcvikovej organizácie palubných sprievodcov, ktorý zaistí, že počiatočný výcvikový kurz bude vykonávaný v súlade s  príslušnými požiadavkami.

 

Pre vydanie osvedčenia a  pre schválenie počiatočného výcvikového kurzu výcvikovej organizácii palubných sprievodcov sa vyžaduje zo strany žiadateľa ďalej predložiť nasledujúce podklady, ktoré Dopravný úrad odporúča na urýchlenie vybavenia žiadosti priložiť ako prílohy priamo k žiadosti

 1. aspoň 2 vzory písomných testov,
 2. predpokladaný termín zahájenia činnosti,
 3. výpis z obchodného registra.

 

Dopravný úrad akceptuje predloženú Prevádzkovú príručku a Príručku na výcvik  alebo ich časti v  slovenskom jazyku  (k slovenskej verzii môže byť pripojený jej preklad do anglického jazyka) a i v  inej ako tlačenej forme. V takýchto prípadoch musí byť zabezpečená prijateľná úroveň prístupnosti, použiteľnosti a spoľahlivosti. Výcviková organizácia palubných sprievodcov je zodpovedná za aktualizáciu Prevádzkovej príručky a Príručky na výcvik  a to formou dodatkov a zmien. Kópie všetkých zmien Prevádzkovej príručky a Príručky na výcvik musia byť okamžite zaslané všetkým príslušným osobám výcvikovej organizácie palubných sprievodcov.

 

Výcviková organizácia palubných sprievodcov zavedie systém manažmentu bezpečnosti, ktorý ako minimum bude

-       identifikovať nebezpečenstvá majúce vplyv na bezpečnosť,

-       zaistí zavedenie nápravných opatrení potrebných pre udržiavanie dohodnutej úrovne bezpečnosti,

-       zabezpečí trvalé monitorovanie a pravidelné vyhodnocovane výkonnosti bezpečnosti,

-       zameraný na trvalé zlepšovanie celkovej výkonnosti systému manažmentu bezpečnosti.

Vyhodnocovací proces pred vydaním osvedčenia a pred schválením počiatočného výcvikového kurzu

 

Po prijatí žiadosti o vydanie osvedčenia a o schválenie  počiatočného výcvikového kurzu v  súlade s požiadavkami prílohy V  (Časť CC) nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení výcvikovou organizáciou palubných sprievodcov posúdi Dopravný úrad kompletnosť a úplnosť predloženej žiadosti a dokumentácie, čitateľnosť a zrozumiteľnosť informácií v  nej obsiahnutých a  jednoduchosť ich vyhľadávania užívateľom (indexácia) a súlad jej obsahu s príslušnými požiadavkami (náležitosti podania)  a  v  prípade zistených nedostatkov zašle   žiadateľovi výzvu na odstránenie nedostatkov v stanovenej lehote a zároveň žiadateľa poučí, že ak nedostatky v stanovenej lehote neodstráni, konanie bude zastavené.

 

Dopravný úrad ďalej overí

 1. súlad vedenia počiatočného výcvikového kurzu poskytovaného výcvikovou organizáciou palubných sprievodcov, jeho osnov a  súvisiaceho programu preskúšania s príslušnými požiadavkami prílohy V  (Časť CC) nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení,
 2. dostupnosť a vhodnosť externých výcvikových zariadení, v ktorých bude prebiehať počiatočný výcvikový kurz,
 3. dostupnosť a vhodnosť výcvikových priestorov, v ktorých bude prebiehať počiatočný výcvikový kurz,
 4. dostupnosť a vhodnosť výcvikových pomôcok a materiálov, ktoré budú použité počas počiatočného výcvikového kurzu a ich dostatočný počet,
 5. primeranú skúsenosť a kvalifikovanosť školiaceho personálu v prvku počiatočného výcvikového kurzu, v ktorom poskytuje výcvik,
 6. primeranú skúsenosť a kvalifikovanosť preskúšavajúceho personálu v  prvku počiatočného výcvikového kurzu, v ktorom vedie skúšku a či je bez konfliktu záujmov,
 7. systém zaistenia kvality,
 8. systém manažmentu bezpečnosti.

 

Toto overovanie je založené na posúdení súladu predloženej  dokumentácie s príslušnými požiadavkami a na vykonaní auditu u  žiadateľa o vydanie osvedčenia a o schválenie počiatočného výcvikového kurzu.

 

Vydanie osvedčenia a schválenie počiatočného výcvikového kurzu

 

Dopravný úrad postupuje pri vydaní osvedčenia a pri schválení počiatočného výcvikového kurzu výcvikovej organizácii palubných sprievodcov podľa priamo vykonateľných právne záväzných aktov Európskej únie, leteckého zákona, správneho poriadku a štandardov a odporučení medzinárodných organizácií, ktoré Slovenská republika prijala.

 

Ak výcviková organizácia palubných sprievodcov spĺňa požiadavky priamo vykonateľných právne záväzných aktov Európskej únie, leteckého zákona a štandardov a odporučení medzinárodných organizácií, ktoré Slovenská republika prijala, Dopravný úrad vydá výcvikovej organizácii palubných sprievodcov osvedčenie a schváli počiatočný výcvikový kurz.

 

Ak žiadosť o vydanie osvedčenia a o schválenie počiatočného výcvikového kurzu výcvikovej organizácie palubných sprievodcov nemá náležitosť podľa § 19 ods. 2 správneho poriadku, Dopravný úrad postupuje podľa § 19 ods. 3 správneho poriadku a podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku konanie preruší.

 

Ak sú pre vydanie osvedčenia a  pre schválenie  počiatočného výcvikového kurzu výcvikovej organizácii palubných sprievodcov potrebné iné podklady, ktoré nie sú náležitosťou podania a ktoré je potrebné zo strany žiadateľa doplniť, Dopravný úrad požiada žiadateľa o predloženie týchto podkladov podľa § 32 ods. 3 správneho poriadku v stanovenej lehote a zároveň poučí žiadateľa, že ak podklady v stanovenej lehote nepredloží, nebude výcvikovej organizácii palubných sprievodcov vydané osvedčenie a schválený počiatočný výcvikový kurz.

 

Dopravný úrad môže zrušiť, odňať alebo obmedziť platnosť osvedčenia výcvikovej organizácii palubných sprievodcov ak

 1. výcviková organizácia palubných sprievodcov nedodržiava požiadavky priamo   vykonateľných právne záväzných aktov Európskej únie, leteckého zákona a štandardov a odporučení medzinárodných organizácií, ktoré Slovenská republika prijala,
 2. Dopravnému úradu nie je umožnený prístup k výcvikovej organizácii palubných sprievodcov za účelom vykonania dohľadu nad zachovávaním a dodržiavaním príslušných požiadaviek.

Pri zrušení, odňatí alebo obmedzení platnosti osvedčenia výcvikovej organizácii palubných sprievodcov procesne postupuje Dopravný úrad v súlade so správnym poriadkom.

 

Zoznam výcvikových organizácií palubných sprievodcov, ktorým  Dopravný úrad vydal osvedčenie a a schválil počiatočný výcvikový kurz

 

Dopravný úrad nevydal osvedčenie a neschválil  počiatočný výcvikový kurz v  súlade s  požiadavkami prílohy V  (Časť CC) nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení žiadnej výcvikovej organizácii palubných sprievodcov.

 

 

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia