DOPRAVNÝ ÚRAD

Výcvikové organizácie pre palubných sprievodcov

Postup NA VYDANIE POVOLENIA NA POSKYTOVANIE POČIATOČNÉHO VÝCVIKOVÉHO KURZU VÝcVIKOVej  organizácii palubnýcH  sprievodcov

 Všeobecne

Ak má výcviková organizácia palubných sprievodcov v úmysle poskytovať počiatočný výcvikový kurz  v  súlade s požiadavkami prílohy V  (Časť CC) nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v  platnom znení,  požiada o  povolenie, ktoré vydáva Dopravný úrad.

Garantom procesu vydania povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu výcvikovej organizácii palubných sprievodcov je v  rámci Dopravného úradu DCL/SLP/OLLP a OPL.

Postup Dopravného úradu na vydanie povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu výcvikovej organizácii palubných sprievodcov sa člení na 4 etapy, ktoré zahŕňajú výkon zodpovedných inšpektorov dotknutých odborov SLP/DCL Dopravného úradu – OLLP a OPL:

 • 1. etapa – etapa pred podaním žiadosti o  vydanie povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu,
 • 2. etapa – podanie žiadosti o vydanie povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu,
 • 3. etapa – vyhodnocovací proces pred vydaním povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu,
 • 4. etapa – vydanie povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu.

Etapa pred podaním žiadosti o vydanie povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu

V rámci tejto etapy sa v  prípade záujmu a na podnet žiadateľa uskutoční v sídle Dopravného úradu osobné stretnutie žiadateľa o  vydanie povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu so zodpovednými inšpektormi OLLP a OPL/SLP/DCL Dopravného úradu.

Účelom tohto stretnutia je predstavenie projektu žiadateľom a oboznámenie žiadateľa s príslušnými požiadavkami, ktoré musí výcviková organizácia palubných sprievodcov spĺňať, ako i  so samotným postupom na vydanie povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu.

Podanie žiadosti o vydanie povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu

Dopravný úrad začne konanie o  vydanie povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu výcvikovej organizácii palubných sprievodcov v  zmysle správneho poriadku len na základe doručenej (podanej) žiadosti.

Vydanie povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu výcvikovej organizácii palubných sprievodcov nie je spoplatnené správnym poplatkom.

Pre vydanie povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu výcvikovej organizácii palubných sprievodcov sa vyžaduje zo strany žiadateľa predložiť nasledujúce podklady, ktoré Dopravný úrad odporúča pre urýchlenie vybavenia žiadosti priložiť ako prílohy priamo k žiadosti:

1. prevádzkovú príručku:

 • pokyny, informácie a postupy pre personál na plnenie jeho povinností.

2. príručku kvality:

 • opis prijatého systému kvality zahŕňajúci najmenej politiku kvality, opis organizácie systému kvality a pridelenie povinností a zodpovedností.

3. výcvikovú príručku:

 • osnova výcviku a program preskúšania zahrňujúce všetky príslušné prvky uvedené v prílohe V (Časť CC) nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení,
 • postupy na výcvik a preskúšanie,
 • opis spôsobu výučby (teoretická výučba/praktický výcvik vykonaný v učebni, praktický výcvik v bazéne/v CEET/v požiarnom simulátore, atď.),
 • pomer počtu školiaceho personálu a žiakov (výučba/praktický výcvik vykonaný v učebni, praktický výcvik v bazéne/v CEET/v požiarnom simulátore, atď.),
 • postupy, ktoré sa používajú v prípade, ak žiak nedosiahne požadovanú úroveň spôsobilosti (CC.TRA.220),
 • opis dokumentácie, ktorá má byť uložená, a čas jej uloženia.

Dopravný úrad akceptuje predloženú prevádzkovú príručku, príručku kvality a výcvikovú príručku alebo ich časti v  slovenskom resp. anglickom jazyku a i v  inej ako tlačenej forme. V takýchto prípadoch musí byť zabezpečená prijateľná úroveň prístupnosti, použiteľnosti a spoľahlivosti.

Výcviková organizácia palubných sprievodcov musí uchovávať všetky záznamy z výcviku, preskúšaní a hodnotenia každého jednotlivého žiaka minimálne po dobu 3 rokov od ukončenia výcviku. Záznamy sa uchovávajú spôsobom, ktorým sa zabezpečí ich ochrana pred poškodením, úpravou a krádežou.

4. zoznam externých výcvikových zariadení, v ktorých bude prebiehať výcvik:

 • názov a  adresa externých výcvikových zariadení, v ktorých bude prebiehať výcvik (bazén, CEET, požiarny simulátor, atď.),
 • opis externých výcvikových zariadení,
 • prehlásenie o trvalej disponibilite externých výcvikových zariadení.

5. zoznam výcvikových priestorov, v ktorých bude prebiehať výcvik:

 • názov a adresa výcvikových priestorov, v ktorých bude prebiehať výcvik,
 • opis učební, miestností pre personál, toaliet, atď.,
 • počet personálu a žiakov, ktorý môže byť v učebniach umiestnený,
 • prehlásenie o dostatočnom osvetlení, vetrateľnosti, odhlučnení a  eliminovaní vonkajších rušivých vplyvov v učebniach,
 • prehlásenie o trvalej disponibilite výcvikových priestorov.

V prípade, že výcviková organizácia palubných sprievodcov nevie sama poskytnúť zodpovedajúce priestory, môže na tento účel uzavrieť dohodu s  inou organizáciou o poskytnutí takýchto priestorov. V takomto prípade požaduje Dopravný úrad písomnú zmluvu o prenájme priestorov, ktorá stanovuje podmienky prístupu a využívanie týchto priestorov.

6. zoznam výcvikových pomôcok a materiálov:

 • zoznam bezpečnostného a  núdzového vybavenia (HFE, PBE, rukavice, záchranné vesty, záchranný čln, atď.), príručiek, výcvikových materiálov, DVD, atď., ktoré budú použité počas výcviku,
 • prehlásenie o trvalej disponibilite výcvikových pomôcok (výcvikové pomôcky vlastnené výcvikovou organizáciu/subdodávateľom).

7. zoznam školiaceho a preskúšavajúceho personálu:

 • zoznam školiaceho personálu a  preukázanie odbornej spôsobilosti školiaceho personálu vzťahujúce sa na prvky, ktoré má výcvik obsahovať,
 • zoznam preskúšavajúceho personálu, preukázanie odbornej spôsobilosti a zamedzenia konfliktu záujmov preskúšavajúceho personálu,
 • prehlásenie o trvalej disponibilite školiaceho a preskúšavajúceho personálu.

Školiaci a preskúšavajúci personál musí mať praktické skúsenosti v letectve v oblastiach dôležitých pre poskytovaný výcvik a absolvovať kurz výcviku inštruktorských techník alebo predchádzajúcu prax v poskytovaní teoretickej výučby a primeraný teoretický základ v predmete, ktorý bude viesť v rámci teoretickej výučby. Výcviková organizácia palubných sprievodcov zabezpečí, aby skúšky viedol personál, ktorý je na tento účel kvalifikovaný abez konfliktu záujmov. Výcviková organizácia palubných sprievodcov uchováva zodpovedajúce záznamy o praxi, kvalifikácii a  o výcviku s cieľom preukázania dostatočnej kvalifikovanosti personálu.

8. zoznam menovaných vedúcich zamestnancov:

 • zoznam menovaných vedúcich zamestnancov a preukázanie spôsobilosti menovaných vedúcich zamestnancov.

Výcviková organizácia palubných sprievodcov vymenuje:

 • zodpovedného riadiaceho pracovníka, ktorý je oprávnený zabezpečiť, aby všetky činnosti bolo  možné financovať a vykonávať v súlade s príslušnými požiadavkami. Zodpovedný riadiaci pracovník je zodpovedný za vytvorenie a udržiavanie účinného systému riadenia.
 • osobu alebo skupinu osôb so zodpovednosťou za funkciu monitorovania súladu systému riadenia s príslušnými požiadavkami a primeranosti postupov vrátane zavedenia postupu vnútorného auditu. Táto osoba (osoby) sa bude v konečnom dôsledku zodpovedať zodpovednému riadiacemu pracovníkovi.
 • vedúceho výcviku. Vedúci výcviku musí mať rozsiahle skúsenosti ako inštruktor v oblastiach dôležitých pre výcvik, ktorý organizácia poskytuje, a musí mať výborné riadiace schopnosti.

9. aspoň 2 vzory písomných testov.

10. predpokladaný termín začatia činnosti.

11. výpis z obchodného registra.

Vyhodnocovací proces pred vydaním povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu

Po prijatí žiadosti o vydanie povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu v  súlade s požiadavkami prílohy V  (Časť CC) nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení výcvikovou organizáciou palubných sprievodcov posúdi Dopravný úrad kompletnosť a úplnosť predloženej žiadosti a dokumentácie, čitateľnosť a zrozumiteľnosť informácií v  nej obsiahnutých a  jednoduchosť ich vyhľadávania užívateľom (indexácia) a súlad jej obsahu s príslušnými požiadavkami a  v  prípade zistených nedostatkov vráti dokumentáciu žiadateľovi na prepracovanie.

Dopravný úrad si ďalej overí:

 1. či vedenie výcviku poskytovaného výcvikovou organizáciou palubných sprievodcov, jeho osnova a súvisiaci program je v súlade s príslušnými požiadavkami prílohy V (Časť CC) nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení,
 2. či externé výcvikové zariadenia používané výcvikovou organizáciou palubných sprievodcov realisticky predstavujú prostredie oddelenia pre cestujúcich v  lietadle daného typu (typov) a  technické charakteristiky vybavenia, ktoré majú palubní sprievodcovia obsluhovať,
 3. či výcvikové priestory, v  ktorých bude prebiehať výcvik, sú dostatočne vybavené na vykonávanie plánovaných úloh a činností,
 4. dostupnosť, vhodnosť výcvikových pomôcok a materiálov, ktoré budú použité počas výcviku a ich dostatočný počet,
 5. či je školiaci personál, ktorý vedie výcvik, primerane skúsený a kvalifikovaný v  predmete, v  ktorom poskytuje výcvik a jeho dostatočný počet,
 6. či je preskúšavajúci personál, ktorý vedie preskúšanie, na tento účel kvalifikovaný a je bez konfliktu záujmov,
 7. spôsobilosť menovaných vedúcich zamestnancov,
 8. riadenie kvality a spôsobilosť personálu vykonávajúceho audity.

Toto overovanie je založené na posúdení súladu predloženej  dokumentácie s príslušnými požiadavkami a na audite u  žiadateľa o vydanie povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu.

Vydanie povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu

Dopravný úrad postupuje pri vydaní povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu výcvikovej organizácii palubných sprievodcov podľa správneho poriadku.

Ak výcviková organizácia palubných sprievodcov spĺňa príslušné požiadavky priamo vykonateľných právne záväzných aktov Európskej únie, Dopravný úrad vydá výcvikovej organizácii palubných sprievodcov povolenie  na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu.

Ak žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu výcvikovou organizáciou palubných sprievodcov nemá náležitosť podľa § 19 ods. 2 správneho poriadku, Dopravný úrad postupuje podľa § 19 ods. 3 správneho poriadku a podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku konanie preruší.

Ak sú pre vydanie povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu výcvikovou organizáciou palubných sprievodcov potrebné iné podklady, ktoré nie sú náležitosťou podania a ktoré je potrebné zo strany žiadateľa doplniť, Dopravný úrad požiada žiadateľa o predloženie týchto podkladov podľa § 32 ods. 3 správneho poriadku v stanovenej lehote a zároveň poučí žiadateľa, že ak podklady v stanovenej lehote nepredloží, nebude môcť byť jeho žiadosti kladne vyhovené.

Dopravný úrad môže zrušiť alebo obmedziť platnosť povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu výcvikovej organizácii palubných sprievodcov ak:

 1. výcviková organizácia palubných sprievodcov nedodržiava príslušné požiadavky, za ktorých bolo povolenie na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu vydané,
 2. Dopravnému úradu nie je umožnený prístup k výcvikovej organizácii palubných sprievodcov s  cieľom stanoviť, či sa zachováva dodržiavanie príslušných požiadaviek.

Pri zrušení alebo obmedzení platnosti povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu výcvikovej organizácii palubných sprievodcov postupuje Dopravný úrad v súlade so správnym poriadkom.


Zoznam výcvikových organizácií palubných sprievodcov oprávnených Dopravným úradom poskytovať počiatočný výcvikový kurz

V súčasnosti nie je žiadna výcviková organizácia palubných sprievodcov držiteľom povolenia na poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu v  súlade s  požiadavkami prílohy V  (Časť CC) nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení vydaného Dopravným úradom.

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia