DOPRAVNÝ ÚRAD

Získanie preukazu spôsobilosti podľa L1

Žiadateľ ktorý žiada o vydanie preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel podľa predpisu L1 musí splniť požiadavky Hlavy 4 ust. 4.2 uvedeného predpisu.

Postup vydania preukazu spôsobilosti

Po splnení požiadaviek predkladá žiadateľ Žiadosť o vykonanie skúšky na získanie preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel podľa L1.
K žiadosti ako prílohy predloží

  • potvrdenie o praxi,
  • potvrdenie o výcvikovom kurze,
  • doklad o vykonaní typovej skúšky, ak sa požaduje,
  • doklad o zaplatení poplatku a
  • 2x fotografiu.

Žiadosť doručená žiadateľom na Dopravný úrad je postúpená na Odbor licencovania leteckého personálu (OLLP)  – musí byť správne vyplnená podľa predtlače, potvrdená organizáciou a podpísaná žiadateľom. V prípade, ak sa jedná o osobu, ktorá nie je v pracovnom pomere (živnostník a pod.), údaje o zamestnávateľovi sú nahradené údajmi týkajúcimi sa jeho živnosti a pod. Stanovenú prax potvrdzuje oprávnená organizácia, u ktorej žiadateľ vykonal prax potrebnú pre kategóriu, ktorú požaduje.

Na základe predloženej dokumentácie je žiadateľ informovaný  OLLP o ďalšom postupe písomne listom. Žiadateľ na základe stanoveného postupu podá žiadosť o vykonanie skúšky z teoretických vedomostí. Požadovanú žiadosť môže doručiť osobne, poštou, faxom alebo e-mailom. Na stránke Dopravného úradu sú publikované termíny skúšok. Daná skúška sa koná v jeden deň ústne.

Vydanie preukazu spôsobilosti  registrom leteckého personálu

Oprávnený pracovník registra vydá žiadateľovi preukaz spôsobilosti po splnení stanovených požiadaviek (kritérií) a uhradení príslušného správneho poplatku za vystavenie preukazu spôsobilosti. Možnosti platby sú uvedené na tejto stránke.
Preukaz spôsobilosti je vydávaný dvojjazyčne, a to v slovenskom a anglickom jazyku.
Preukaz spôsobilosti sa vydáva s platnosťou na dobu troch rokov od dátumu vydania za predpokladu, že proti žiadateľovi nie je vedené správne konanie alebo trestné konanie, s ktorým súvisí zrušenie, pozastavenie alebo obmedzenie preukazu spôsobilosti.
Preukaz spôsobilosti vydaný žiadateľovi obsahuje jeho vlastnoručný podpis, podpis oprávneného pracovníka registra a odtlačok pečiatky Dopravného úradu.
Preukaz spôsobilosti nadobúda platnosť podpisom žiadateľa do Preukazu spôsobilosti.

Po skončení platnosti preukazu spôsobilosti, pri rozšírení, pri zmene, pri strate alebo pri poškodení preukazu spôsobilosti Dopravný úrad vytlačí nový preukaz spôsobilosti na základe držiteľom podanej žiadosti a po zaplatení stanoveného správneho poplatku. Vydanie nového preukazu spôsobilosti sa uskutoční po odovzdaní existujúceho (pôvodného).

Spôsoby prevzatia preukazu spôsobilosti 

  • v registri leteckého personálu počas stránkových hodín,
  • na požiadanie zašle sa preukaz spôsobilosti doporučene poštou na určenú adresu v žiadosti,
  • do rúk osoby, ktorá sa preukáže plnomocenstvom od žiadateľa.

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia