DOPRAVNÝ ÚRAD

Oprávnenia a podmienky držiteľa SPL

 

Oprávnenia držiteľa SPL                                                                                           FCL.205.S a)

Preukaz spôsobilosti SPL na vetrone oprávňuje držiteľa vykonávať funkciu veliaceho pilota (PIC) na vetroňoch a motorových vetroňoch. Môžu využívať len tie spôsoby vzletu, ktoré majú zapísané v preukaze spôsobilosti.

Držiteľ SPL je oprávnený lietať na turistických motorových klzákoch (TMG), iba ak splní požiadavky stanovené v časti FCL.135.S a  má TMG kvalifikáciu zapísanú v preukaze spôsobilosti.

Ak je žiadateľ držiteľom preukazov spôsobilosti pre viac kategórií lietadiel, rozhodne sa, v ktorom preukaze chce mať zapísanú TMG kvalifikáciu.

Oprávnenia SPL a LAPL(S) sú obmedzené na spôsob vzletu, ktorý je súčasťou praktickej skúšky. Toto obmedzenie sa môže zrušiť a pilot môže uplatňovať nové oprávnenia, ak spĺňa požiadavky uvedené v článku FCL.130.S.

 

 

Prepravovanie cestujúcich                                                                                        FCL.205.S.  b)

Držitelia SPL:

1) môžu prepravovať cestujúcich, až keď po vydaní preukazu spôsobilosti absolvujú najmenej 10 hodín letu alebo 30 vzletov vo funkcii veliaceho pilota (PIC) na vetroňoch alebo motorových vetroňoch;

2)  musia vykonávať činnosti v neobchodnej prevádzke bez odplaty, a to až:

i)   do dosiahnutia veku 18 rokov;

ii)  do absolvovania najmenej 75 hodín letu alebo 200 vzletov vo funkcii veliaceho pilota (PIC) na vetroňoch alebo motorových vetroňoch po vydaní preukazu spôsobilosti;

iii)   kým úspešne absolvujú preskúšanie odbornej spôsobilosti examinátorom.

 

 

ODPLATA za poskytovanie letového výcviku a vykonávanie praktických skúšok a preskúšaní odbornej spôsobilosti

Držiteľ SPL s oprávneniami inštruktora alebo examinátora môže prijať odplatu za:

1)  poskytovanie letového výcviku pre získanie LAPL(S) alebo SPL,

2)  vykonávanie praktických skúšok a preskúšaní odbornej spôsobilosti pre získanie týchto preukazov spôsobilosti,

3)  kvalifikačné kategórie a oprávnenia pripojené k týmto preukazom spôsobilosti.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia